Dřevo bylo prvním palivem, které člověk začal využívat pro potřeby vytápění. Ačkoli počátky jeho spotřeby sahají daleko do pravěku, ani dnes obliba topení dřevem neklesá. Vytápění dřevní hmotou je dnes díky moderním kotlům vysoce účinné i komfortní, řada lidí přesto volí klasické krby či kamna z nostalgické touhy po dívání do ohně, naslouchání jeho praskání anebo jen pro jeho vůni, které vydává při hoření.

Kotle na dřevo – volba mezi jednoduchostí a komfortem vytápění

Kotle na dřevo Topení dřevem patří i dnes v době nástupu alternativních topidel k levnému a ekologickému způsobu vytápění. Máme-li možnost levné dopravy a uskladnění dřeva, pak je pro nás volba vytápění dřevem jednou z možností, jak v topné sezóně významně ušetřit. Kotle na dřevo jsou běžně dostupným topidlem, jehož instalaci a napojení na otopné systémy a otopná tělesa zvládnou všichni topenáři. Rozhodování o tom, jaký kotel na dřevo si pořídit, je již na spotřebiteli. Kotle na dřevo jsou stejně jako ostatní kotle na tuhá paliva na rozdíl od kamen a krbů obvykle umístěny ve vyhrazené místnosti mimo obytné prostory a jsou opatřeny výměníkem tepla, jímž protéká otopná kapalina (nejčastěji voda). Dalšího snížení spotřeby dřeva a zvýšení komfortu vytápění lze docílit instalací kotlů s akumulačními nádržemi.

Jaký typ kotle na dřevo si pro topení dřevem vybrat

Nabídka obchodů prodávajících kotle na dřevo je poměrně široká, vybrat si lze z mnoha typů a modelů řady tradičních i neznámých výrobců. Přesto lze většinu kotlů na dřevo zařadit do několika základních skupin :

 1. Rozdělení kotlů na dřevo podle materiálu kotle

  • Litinové kotle na dřevo – plášť kotle je vyroben z litiny
  • Ocelové kotle na dřevo – plášť kotle je vyroben z oceli
 2. Rozdělení kotlů na dřevo podle způsobu spalování

  • Prohořívací kotle na dřevo – určeny ke klasickému spalování dřeva volným hořením bez ventilátoru
  • Zplynovací kotle na dřevo – konstruovány ke spalování dřeva generátorovým zplynováním s pomocí ventilátoru
 3. Rozdělení kotlů na dřevo podle způsobu obsluhy

  • Kotle na dřevo s ruční obsluhou – je nutná stálá přítomnost obsluhy a časté přikládání dřeva
  • Automatické kotle na dřevo – konstrukce zajišťuje automatické přikládání a regulaci, obsluha je nutná jednou za čas

 

 Litinové kotle na dřevoLitinové kotle na dřevo

Litinové kotle na dřevo jsou vhodné ke spalování méně kvalitního nevysušeného tvrdšího dřeva. Nehodí se příliš ke spalování drobného dřeva a dřevního odpadu, protože rychle prohořívají v celé vrstvě a uvolňují prchavé látky, díky čemuž neumí zcela vyhořet. Účinnost litinových kotlů je kolem 50% – jejich levný nákup a nenáročný provoz je tedy vykoupen nejnižší účinností ze všech kotlů na dřevo. Litinové kotle na dřevo je tedy dobré pořídit tam, kde je potřeba zpracovat větší množství méně kvalitní masivní dřevní hmoty s vyloučením dřevního odpadu.

Ocelové kotle na dřevo Ocelové kotle na dřevo

Ocelové kotle na dřevo mají obvykle konstrukci uzpůsobenou ke spalování jak špalků, tak i dřevního odpadu a drobnějších větví. V násypce nehoří celá vrstva dřeva najednou a ocelové kotle na dřevo lze tedy výkonově regulovat prvkem nastavujícím množství přisávaného vzduchu. U ručně obsluhovaných kotlů je potřeba neustálá obsluha, neboť drobnější kusy dřeva rychle vyhoří a je tedy nutné prakticky stále přikládat. Speciální ocelové kotle jsou pak opatřeny zásobníkem dřeva, kde se nasype palivo nejčastěji ve formě dřevních briket nebo pelet a mechanismus kotle pak zajišťuje jeho postupné odebírání ze zásobníku. Nároky na obsluhu kotle se tímto zmenší na nutnost doplnění paliva jednou za několik hodin. Účinnost ocelových kotlů na dřevo je do 65%.

Prohořívací kotle na dřevoProhořívací kotle na dřevo

Prohořívací kotle na dřevo jsou všechny kotle určené ke spalování dřevní hmoty, v nichž probíhá spalování přirozeným způsobem za nenuceného nasávání vzduchu bez pomoci ventilátoru. Mezi jejich výhody patří jednoduchá obsluha, možnost spalování velkých kusů dřeva, jednoduché čištění, malé rozměry, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Většinou jsou konstruovány jako univerzální kotle, v nichž lze topit dřevem i uhlím. Vyrábějí se v provedení buďto pro ruční přikládání dřeva do topeniště, anebo u dokonalejších typů opatřeny zásobníkem dřeva s násypkou, která ovšem u topení dřevem v přírodní formě může snižovat spolehlivost. Podle materiálu a konstrukce mohou dosahovat účinnosti 50 až 83 %.

Zplynovací kotle na dřevo - dřevoplyn Zplynovací kotle na dřevo

Zplynovací kotle na dřevo (jinak také nazývané kotle na dřevoplyn) jsou speciální kotle určené k vysoce účinnému spalování dřevní hmoty ve formě dřevěných briket, dřevěných pelet anebo štěpků na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Jsou složeny ze zásobníku paliva, spalovací komory, spalinového kanálu se zatápěcí záklopkou a popelníku. Ventilátor vhání sekundární vzduch do spalovací komory (tlakový ventilátor), případně vzduch odsává (odtahový ventilátor), čímž zajišťuje zvýšený průtok vzduchu a tedy i dokonalejší spalování. Díky tomuto vylepšení dosahují zplynovací kotle na dřevo vysoké účinnosti 81 až 87 %. Výhodou zplynovacích kotlů na dřevo je možnost automatické regulace výkonu řízeným přivíráním a otevíráním vzduchové klapky a tahem ventilátoru podle teploty snímané termostatem. Regulace zároveň funguje jako ochrana proti přetopení kotle. 

Kotle na dřevo s ruční obsluhouZplynovací kotle na dřevo Kotle na dřevo s ruční obsluhou

Kotle na dřevo s ruční obsluhou jsou nejjednodužší topidla určená k vytápění domů a ohřevu teplé užitkové vody. Nejsou opatřena zásobníkem paliva, dřevo se přikládá ručně přímo do topeniště. Výhodou je jejich konstrukční jednoduchost, nízká pořizovací cena, jednoduchá obsluha a schopnost topení i velkými kusy dřeva různé kvality. Nevýhodou je nízká účinnost vytápění, velmi omezené možnosti regulace a nutnost stálé přítomnosti lidské obsluhy. V průběhu topení dochází ke značnému kolísání výkonu kotle, v důsledku toho se pak střídá nedostatečný ohřev topné kapaliny s jejím přetápěním, což značně snižuje komfort bydlení a spotřebu paliva. Kolísání výkonu lze částečně kompenzovat dodáním akumulační nádrže do otopného systému.

Kotle na dřevo automatickéKotle na dřevo automatické Kotle na dřevo automatické

Automatické kotle na dřevo jsou opatřeny zásobníkem paliva s mechanicky řešeným podavačem. Jejich součástí je často automatická regulace, která samočinně řídí výkon kotle v závislosti na teplotě snímané termostatem. Díky tomu stačí omezit obsluhu kotle na nastavení požadované teploty v místnosti nebo teploty vody v otopném systému, a na občasné doplnění zásobníku paliva – podle velikosti zásobníku a výkonu kotle jednou za několik hodin až dní. Nevýhodou automatických kotlů na dřevo je jejich výlučné omezení na spalování výrobcem předepsaného paliva – nejčastěji ve formě dřevěných pelet, dřevěných briket nebo dřevní štěpky.

 

Dřevo je výhodné a levné palivo – mále-li je kde správně skladovat

Výhodou dřeva je jeho všeobecná dostupnost v našich krajích a z toho plynoucí nízká cena za využitelnou kWh topného výkonu. K tomu, abychom mohli topit dřevem, ale především potřebujeme kvalitní dřevo. Kvalita dřeva je dána především stupněm jeho vysušení (respektive vlhkosti), na jeho formě a  zpracování (špalky, třísky, piliny, větve, suky …) a také na druhu stromu. Nejpodstatněji ovlivňuje výhřevnost dřeva a efektivitu vytápění dřevem jeho vlhkost. Za kvalitně vysušené dřevo s nejvyšší výhřevností lze považovat dřevo s podílem vlhkosti do 20%. K tomu je potřeba je sušit nejméně 2 roky.

Palivové dřevo je potřeba správně skladovat a dlouho sušitProto, abychom mohli dřevo sušit, potřebujeme především vhodné místo k jeho skladování. Zásoba dřeva na 2 roky zabere poměrně značný prostor a plochu, navíc musí být dřevo chráněno před deštěm a sněhem. Proto je hlavním kritériem pro volbu kotle na dřevo k vytápění možnost skladování dřeva na dostatečně velkém zakrytém prostoru. Syrové dřevo má vlhkost okolo 50 % a pro účinné topení je v tomto stavu nevhodné. Nemáme-li tedy k dispozici skladovací prostory o dostatečné kapacitě, pak raději volíme jiný způsob vytápění. 

Výjimkou jsou kotle určené ke spalování prefabrikovaného dřevěného paliva, tj. dřevních pelet, dřevěných briket anebo pelet ze štěpky. Toto palivo je možné průběžně nakupovat v kvalitě, která je ihned vhodná k vytápění a v takovém množství, které odpovídá velikosti našich skladovacích prostor a potřebám. 

 

Kotle na dřevo – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na dřevo spočívá pouze ve výběru vhodného modelu kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý je obvykle otázkou jediného dne, což znamená relativně nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění. Provadíme instalace kotlů na dřevoPřesto doporučujeme výběr vhodného kotle zvážit s ohledem na tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, kdy stávající otopný systém nevyhovuje požadavkům anebo je ve špatném stavu, nabízíme vyprojektování a montáže nových rozvodů tepla a teplé užitkové vody anebo rekonstrukce stávajícího otopného systému.

Výpočet parametrů kotle na dřevo, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kotle na dřevo obrátit se na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na dřevo správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na dřevo

Naši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na dřevo. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na dřevo, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Montáže kotlů na dřevoKomplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na dřevo

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na dřevo
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kotle na dřevo
 6. Montáž kotle na dřevo
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení kotle na dřevo na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na dřevo
 • Montáže kotlů na dřevo
 • Servis kotlů na dřevo

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na dřevo a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na dřevo 

 Poptávka zdarma na kotle na dřevo

 

 


 

Proč topení kotlem na dřevo právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na dřevo
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na dřevo kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na dřevo kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na dřevo a celých systémů vytápění kotlem na dřevo ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na dřevo … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na dřevo bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print