Země je obrovský přírodní akumulátor energie. Přijímá tepelnou energii ze Slunce, ale také vydává a akumuluje vlastní energii pocházející ze zemského jádra – geotermální energii. Díky akumulační schopnosti půdy je teplota již několik decimetrů pod povrchem země poměrně stabilní a není závislá na aktuálním počasí, denní či roční době. Tepelná čerpadla země – voda dokážou právě tuto akumulovanou energii zužitkovat pro levné a ekologické vytápění domů.

Tepelná čerpadla země-voda : úsporné vytápění energií Země

Tepelná čerpadla země – voda pracují na principu odběru tepelné energie ze země a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Tepelná čerpadla země - voda se liší zejména sběračem tepla z půdyMechanismus výroby tepla z chladnějšího okolí domu je shodný pro tepelná čerpadla všech typů a je obdobný jako výroba chladu v chladničce, jenže systém pracuje přesně obráceně. Tepelná čerpadla země – voda získávají teplo z půdy anebo skalního podloží a předávají je teplovodnímu otopnému systému ve vytápěném domě. Přestože je teplota země nižší než teplota potřebná k topení, tepelné čerpadlo dokáže postupným sbíráním tepelných přírůstků a využitím komprese chladicího média z tepla země „vyrobit“ teplotu dostatečnou pro otopný systém a ohřev teplé užitkové vody. V létě pak s jeho pomocí můžeme vytápět třeba zahradní bazén.

 

Jak pracuje tepelné čerpadlo země – voda

Teplo je odebíráno z půdy kapalinou proudící soustavou trubek uložených v zemi (zemní kolektor nebo vrt). Ohřátá kapalina je hnána vodním čerpadlem do primárního výměníku, kde je teplo předáno chladivu funkčního okruhu tepelného čerpadla. Zde je tekuté chladicí médium ohřáto teplotou zeminy, která je i v zimě vyšší než teplota chladicího média ve výparníku. Tím dojde k jeho skupenství na páru. Ohřáté chladivo putuje do kompresoru, kde je stlačeno a v důsledku toho dojde k nárůstu jeho teploty. Jak pracuje tepelné čerpadlo země - vodaOhřáté chladivo ve vnitřním sekundárním výměníku předá teplo teplovodnímu otopnému systému, který jej pomocí rozvodů topení rozvede po objektu. Předáním tepla dojde k ochlazení chladiva a toto se změní na kapalinu. Ochlazené médium prochází expanzním ventilem, v němž dojde ke snížení tlaku. V důsledku expanze chladicího média dojde k poklesu jeho tepelné energie a tekuté chladivo je opět vyvedeno do primárního výměníku s výparníkem k dalšímu ohřevu. Popsaný cyklus se stále opakuje. Princip činnosti je nejlépe zřejmý ze zobrazeného schématu. Opakovaným ohřevem kapaliny v půdním kolektoru nebo vrtu systém tepelného čerpadla sbírá tepelné přírůstky, které postupně předává do otopného systému vytápěného objektu. Předané tepelné přírůstky postupně zahřívají vodu v otopném systému na teplotu potřebnou k vytápění objektu.

 Co znamená „země – voda“

Pro tepelná čerpadla se používá dvojslovné označení. První slovo znamená zdroj tepla (prostředí, z něhož se teplo odebírá), druhé slovo pak teplosměnné médium (prostředí, jímž se vyrobené teplo rozvádí po vytápěném objektu). Tepelné čerpadlo země – voda tedy označuje, že teplo je odebíráno ze země a je rozváděno po objektu teplovodním systémem.

 

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo země – voda 

 Důvodů pro pořízení tepelného čerpadla země – voda může být mnoho. Existují však čtyři základní důvody, které bychom při rozhodování o způsobu vytápění a volbě typu tepelného čerpadla neměli opomenout :

Účinnost

Tepelná čerpadla země - voda mají nejvyšší účinnostTepelná čerpadla země – voda jsou charakteristická vysokým topným faktorem, reprezentujícím účinnost tepelného čerpadla. Topný faktor je poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Jeho velikost může u jednoho typu čerpadla kolísat v závislosti na rozdílu teplot venku a v otopném systému. U tepelného čerpadla země – voda dosahuje ve spojení s podlahovým vytápěním špičkové hodnoty až 7, průměrná hodnota změřená v testech mnoha tepelných čerpadel země – voda činí u nízkoenergetických budov cca 3,8. I tak se jedná o velmi vysoké průměrné hodnoty ve srovnání s ostatními druhy tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo země – voda tak má vzhledem k účinnosti i velmi nízké provozní náklady, což přispívá ke krátké době návratnosti investice.

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla země – voda jsou úspory za vytápění. Tepelné čerpadlo země - vzduch uspoří až 85% nákladů na vytápěníNávratnost investice do tepelného čerpadla země – voda je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo země – voda prodraží Vaši hypotéku o cca 1500 Kč měsíčně, ale uspoří až 2600 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla země – voda vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla země – voda v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.

Nezávislost

Zajistěte si nezávislost na dodávkách paliva pro topeníTopení tepelnými čerpadly země – voda má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.

Tepelná čerpadla jsou důkazem Vašeho aktivního přístupu k ekologiiEkologie

Používání tepelných čerpadel země – voda k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla země – voda snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

 

Výhody tepelných čerpadel země – voda

 • Vysoký topný faktor a tedy i vysoká účinnost
 • Značné úspory za vytápění při použití tohoto tepelného čerpadla a nízkoteplotního otopného systému
 • Vysoká dosažitelná teplota vody v otopném systému – vhodná i pro otopná tělesa (např. radiátory)
 • I v mimořádně chladných dnech se obejdou bez přitápění jiným topidlem
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Nízká hlučnost – neobsahují hlučné ventilátory

Nevýhody tepelných čerpadel země – voda

 • Vysoké náklady na vybudování sběračů tepla – zemních kolektorů anebo vrtů
 • Potřeba odpovídající plochy volného pozemku
 • Potřeba zemních prací spojených s vybudováním zemního kolektoru nebo vrtů
 • Potřeba stavebního povolení v případě provádění vrtů

 

Vodorovný půdní kolektor nebo vrt ?

 Sběrač tepla je u čerpadel země – voda uložen v zemním kolektoru anebo půdním vrtu. Obě technologie mají svoje přednosti i nevýhody. Pro kterou z nich se rozhodnout ? 

Tepelné čerpadlo s půdním kolektorem

Tepelné čerpadlo s půdním kolektoremPůdní kolektor je systém trubek, dlouhých obvykle několik stovek metrů, uložených vodorovně pod terénem v nezámrzné hloubce půdy 1,2 – 1,5m s minimální roztečí 1m. Potrubní systém tvoří několik stejně dlouhých smyček, které se před vstupem do tepelného čerpadla setkávají v tzv. sběrači. Trubky v zemi slouží jako sběrač tepla – přestupem tepla z půdy dochází k ohřevu kapaliny a ta pak v primárním výměníku ohřívá chladivo tepelného čerpadla.

Výhodou půdního kolektoru jsou nižší náklady na zemní práce. Nevýhodou je nižší účinnost než u tepelných čerpadel s vrtem a potřeba zemních prací na velké ploše pozemku.

Tepelné čerpadlo s půdním kolektorem ve tvaru slinek (smyček)

Tepelné čerpadlo se zemním kolektorem ve tvaru smyčekSlinka je speciální typ půdního kolektoru, charakteristický ukládáním trubek v zemi způsobem vororovných smyček. Půdní výkop slinky má velikost 20m x 1m a plastové potrubí se do něj ukládá tak, že tvoří řadu smyček, čímž dokáže ze stejné délky výkopu přijmout více půdního tepla. Výjimečně se slinky používají i u svislých vrtů. Výhodou je úspora plochy pozemku potřebné pro uložení kolektoru. Nevýhodou jsou vyšší náklady na plastové potrubí kvůli jeho více než pětinásobné délce. Účinnost tepelného čerpadla je zhruba stejná jako u tepelného čerpadla s normálním uložením kolektoru.

Tepelné čerpadlo s vrtyTepelné čerpadlo se zemním vrtem

 Uložení sběrače tepla do svislých zemních vrtů zaručí nejvyšší účinnost tepelného čerpadla. Důvodem je především skutečnost, že teplota s rostoucí hloubkou země stoupá a není závislá na počasí. Mezi výhody lze počítat i minimální zábor plochy pozemku – k vybudování jednoho vrtu stačí plocha cca 1 m2. Nevýhodou jsou nejvyšší náklady na sběrač tepla ze všech druhů tepelných čerpadel z důvodu ceny vrtů a závislost ceny vrtu na druhu podloží – nejlépe se vrtá do skalnatého terénu, u sypkého nebo hliněného terénu je nutné pažení prodražující cenu vrtů.

Podle výkonu tepelného čerpadla je potřeba jeden nebo více vrtů, které musí být nejméně 5m vzdálené od sebe navzájem a nejméně 10m od vytápěného objektu. Narazíme-li při hloubení vrtu na vydatný zdroj spodní vody, pak se vyplatí osadit  tepelné čerpadlo voda – voda .

 

Realizujeme dodávky a montáže tepelných čerpadel země – voda

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla. Provádíme montáže tepelných čerpadel země - voda Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem země – voda. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem země – voda, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních a zemních prací a integrace tepelného čerpadla země – voda do teplovodního otopného systému domu, případně vybudování nového otopného systému. 

Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla země – voda do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, analýzy vhodnosti podloží k realizaci vrtů nebo zemních kolektorů, až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Tepelné čerpadlo země - voda - centrální jednotkaKomplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem země – voda

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Analýza půdního podloží a vhodnosti pozemku
 3. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 4. Výběr vhodného tepelného čerpadla země – voda a jeho parametrů
 5. Projekt otopné soustavy teplovodního vytápění (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 6. Dodání tepelného čerpadla země – voda
 7. Montáž tepelného čerpadla země – voda
 8. Stavební práce spojené s instalací tepelného čerpadla a teplovzdušných rozvodů
 9. Montáž otopného teplovodního systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 10. Napojení tepelného čerpadla země – voda na otopný systém
 11. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů tepelných čerpadel
 • Montáže systémů tepelných čerpadel
 • Servis systémů tepelných čerpadel

systémy tepelných čerpadel - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy tepelných čerpadel

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na tepelná čerpadla země – voda a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na tepelná čerpadla 

 Poptávka zdarma na tepelná čerpadla země - voda

 

 


 

Proč topení tepelnými čerpadly země – voda právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vytápění objektů v celé ČR.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a nahrazujeme je pracovníky s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři teplovodního vytápění procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Montáže tepelných čerpadel země-voda kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace tepelných čerpadel země – voda kdekoli v České republice. Realizujeme instalace tepelných čerpadel země – voda a celých systémů vytápění tepelnými čerpadly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění tepelnými čerpadly země – voda … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění tepelnými čerpadly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na tepelná čerpadla země – voda

 

 

 


 

print
nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění fotovoltaickými solárními panely
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění fotovoltaickými solárními panely kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace fotovoltaického solárního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace fotovoltaického solárního vytápění a celých systémů vytápění fotovoltaickými solárními panely ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění fotovoltaickými solárními panely … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění fotovoltaickými solárními panely bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na fotovoltaické solární systémy

 

 

 


 

print