Pokud stavíte, rekonstruujete dům či byt, nebo se jen zamýšlíte nad dodávkou tepla do Vašich obytných prostor, je třeba zvolit optimální systém vytápění. V poslední době se klade hlavní důraz na efektivitu samotného topení, a hlavně na návratnost investice.

 

 Druhy vytápění

Schéma vytápění domuVytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik desítek sytémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem , náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva apod. Společnou však mají svoji základní funkci – zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

 

Základní dělení otopných systémů  

 

Podle vytápěného množství obytných jednotek a umístění topidla

 • Lokální vytápění – vytápění jedné místnosti jedním topidlem – obvykle přímotopem bez rozvodů tepla a otopných těles
 • Etážové vytápění – jedním topidlem se systémem rozvodů tepla a otopných těles vytápí více místností jednoho bytu nebo patra
 • Ústřední vytápění – jedno topidlo vytápí několik bytů a pater jednoho objektu
 • Dálkové vytápění – více objektů je vytápěno z jednoho topidla nebo systému topidel umístěných ve vzdálené kotelně nebo pomocí výměníku tepla

Podle způsobu přenosu tepla do místností 

 

 

Charakteristika jednotlivých druhů vytápění obytných domů

Lokální topení

 

 Lokální vytápění patří mezi nejjednodužší, a mnohdy i nejvhodnější způsob vytápění jedné či více místností. Zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň i topným tělesem. Toto pak předává teplo do celé místnosti. Proto se tento systém vytápění používá hlavně v objektech s občasným užíváním, nebo v menších účelových objektech. Výhodou lokálního vytápění je rychlá instalace topidla bez nutnosti budování rozvodných systémů tepla,jednoduchá obsluha a nízká pořizovací cena. Nevýhodou je nutnost samostatné obsluhy každého topidla a obtížná regulace. Více o lokálním topení v článku lokální vytápění

 

 Etážové vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které vyrábí teplo rozváděné trubkovými rozvody tepla do otopných těles nacházejících se ve stejné rovině jako vlastní topidlo (bez přestupu rozvodů tepla do dalších podlaží).  Etážové topeníVýhodou je vysoký komfort bydlení, snadná regulace teploty v bytě a skutečnost, že náklady na vytápění platí jediný uživatel (který je tímto motivován k hledání úsporných opatření proti únikům tepla). Nevýhodou jsou vyšší náklady na vybudování otopného systému. Více o etážovém vytápění v článku etážové vytápění

 

 Ústřední vytápění je nejčastěji využívaný systém topení v obytných domech.Ústřední topení Topidlo je umístěno obvykle v samostatné místnosti (kotelně) a rozvody topení je teplo rozváděno do dalších podlaží domu, kde je předáváno do místností sestavou otopných těles.Výhodné řešení pro vytápění celých domů, teplotu v celém domě lze snadno regulovat a celou obytnou plochu domu je možné využít k bydlení. Nevýhodou jsou ztráty v rozvodech tepla a nutnost rozúčtování tepla na všechny vytápěné bytové jednotky. Více o ústředním vytápění v článku ústřední vytápění

 

 Dálkové vytápění je otopný systém založený na topidle umístěném mimo vytápěný objekt v samostatné budově (kotelna, výměník tepla, teplárna). Do vytápěných objektů je teplo přenášeno trubkovými rozvody, kde je pak do místností předáváno otopnými tělesy. Je nejčastěji využívaným otopným systémem na sídlištích.Dálkové topeníVýhodou je především nejvyšší komfort bydlení (uživatelé vytápěných objektů nemají žádnou starost s vytápěním), mezi nevýhody patří vysoké ztráty tepla v distribučních rozvodech, obtížná regulace, vyšší náklady na topení, nutnost rozúčtování nákladů na topení a tepelné ztráty mezi všechny uživatele vytápěných objektů a také nebezpečí ohrožení mnoha obyvatel při výpadku centrálního topidla. Uživatelé vytápěných jednotech nejsou motivováni k hledání úspor v únicích tepla a systém je svádí k plýtvání teplem. Více o dálkovém vytápění v článku dálkové vytápění

 

 Vytápění otopnými tělesy (tzv. radiátory) je nejčastěji využívaným způsobem přenosu tepla z rozvodné soustavy do místností. Používá se prakticky u všech druhů vytápění místností kromě lokálního vytápění a podlahového topení.Vytápění otopnými tělesy Otopná tělesa jsou nejčastěji napojena na společný systém trubkových rozvodů topného média, ohřívaného jediným topidlem. Každé otopné těleso je opatřeno samostatným regulačním prvkem (škrticím ventilem), případně je regulace výkonu otopných těles zajišťována společně prostorovými termostaty, ovládajícími přímo centrální topidlo. Otopná tělesa mohou být různého provedení – v různém poměru zajišťují přenos tepla do místnosti buďto sáláním anebo prouděním ohřátého vzduchu (konvekcí) či jejich kombinací. Speciální skupinou otopných těles jsou přímotopy, které nejsou propojeny navzájem společnými rozvody tepla, ale pracují samostaně – proto se řadí také mezi lokální topidla. Více o vytápění topnými tělesy v článku otopná tělesa

 

 Podlahové vytápění je speciálním druhem etážového nebo ústředního vytápění, u něhož se nevyužívá radiátorů, ale teplo je rozváděno po domě soustavou trubkových hadů uložených pod podlahou. Podlahové topeníRozvody tepla jsou tak zároveň otopnými tělesy, jelikož předávají teplo z topného média do místností po celé své délce. Podlahové topení je oblíbené pro své výhody, k nimž patří nízké ztráty tepla, nižší teplota vzduchu v místnostech potřebná pro dosažení tepelné pohody, nízká prašnost v místnostech a příjemný pocit stále teplých chodidel. Mezi nevýhody patří náchylnost méně vytápěných vlhkých částí bytu k tvoření plísní (lze jí zamezit dokonalým vysušením zdiva a natažením rozvodů tepla důsledně v celé ploše bytu) a velká tepelná setrvačnost místností. Více o podlahovém topení v článku podlahové vytápění

 

Stěnové vytápěníStěnové vytápění – obdobně jako podlahové topení pracuje na principu rozvodu tepla systémem trubek anebo topných panelů ve stěnách a přenosu tepla do místností sáláním. Stěnové topení má mnoho výhod,mezi něž patří nízká teplota topného média a z toho pramenící úspory paliva, možnost akumulace tepla hmotou zdiva, osoby v místnosti mají pocit tepla ze všech stran i když vzduch zůstává chladný. Ohřáté zdivo zamezuje tvorbě plísní, je možné topení instalovat ihned po dokončení hrubé stavby domu a dostavět dům v zimním období. Díky absenci víření vzduchu nezpůsobuje vytápění prašnost a také nejsme omezení výběrem typu podlahy jako u podlahového topení.

 

Teplovzdušné topeníTeplovzdušné vytápění – narozdíl od většiny ostatních systémů je teplovzdušné topení charakteristické absencí lokálních topidel i otopných těles. Vytápění je řešeno přímo rozvodem již ohřátého vzduchu do vytápěných místností. Navíc je možné vytápění teplým vzduchem u systémů s rekuperací vzduchu s výhodou spojit s ventilací zajišťující pravidelnou výměnu vzduchu v objektu, aniž bychom tímto vypouštěli již ohřátý vzduch z domu a nahrazovali jej studeným čerstvým vzduchem s nežádoucími úniky tepla. Mezi teplovzdušné vytápění ale řadíme i další způsoby ohřevu a rozvodu teplého vzduchu, jako je vytápění teplovzdušnými krby a kamny. Jejich provoz ale postrádá výhody rekuperace a může mít i neblahé zdravotní následky.


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizaci systémů vytápění
 • Realizaci topidel
 • Realizaci otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 

Realizace vytápění objektů všemi druhy otopných systémů 

Kompletní realizace systémů vytápění

Provádíme kompletní realizace systémů vytápění v obytných domech i komerčních objektech a institucích. Zajistíme důkladnou analýzu objektu a navrhneme Vám takový systém vytápění, který maximálně respektuje Vaše požadavky, finanční možnosti, druh a umístění objektu, dostupnost a využitelnost paliv a energií. Výsledkem bude optimalizovaný otopný systém zajišťující komfortní užívání objektu všemi jeho uživateli s minimálními možnými náklady na provoz topení a s důrazem na jeho spolehlivost a dlouhou životnost.

 Naše nabídka realizace vytápění budov zahrnuje služby :

 • Projektování systémů vytápění – analýza investičního záměru a vypracování projektové dokumentace pro bezproblémové vybudování a montáž systému vytápění objektu
 • Montáže systémů vytápění – instalatérské práce vedoucí k realizaci systému vytápění objektu podle schváleného projektu a v souladu s platnou legislativou
 • Opravy a servis systémů vytápění – sanace poruch a závad na systémech vytápění budov, poskytování pravidelných i mimořádných servisních zásahů vedoucích k odstranění závad na existujících otopných systémech
 • Rekonstrukce systémů vytápění – částečné i úplné modernizace zastaralých systémů vytápění vedoucí k vyšším úsporám, vyšší účinnosti otopného systému a maximální spolehlivosti vytápění

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na topenářské práce 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 

 

Proč realizace vytápění právě od nás  

 1. Prověření řemeslníci – Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Celostátní pokrytí – Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení-vytápění v celé České republice.
 3. Zajímá nás názor zákazníka – Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich topenářů.
 4. Nekvalitní topenáři u nás nemají šanci – S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Vysoká odbornost instalatérů – Naši topenáři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Tlačíme ceny dolů – Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy topenářských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů

 

Naši topenáři realizují všechny systémy vytápění

Naši instalatéři topenářských rozvodů zhotoví kvalitně, rychle a levně veškeré instalace systémů vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace topných systémů v jednotlivých bytech, domech i na velkých stavebních akcích. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny topenářských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

 

Vyberte si Vaše nejbližší topenáře

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže všech systémů vytápění, opravy nebo rekonstrukci otopných systémů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print