Slunce je zdrojem většiny energie, které lidstvo pro svoji potřebu využívá. Dosud však lidé uměli prakticky využívat jen energii slunce uskladněnou ve fosilních palivech. Teprve rozvoj moderních technologií umožnil efektivní využití přímé energie slunce k vytápění místností a ohřevu teplé vody. Účinným prostředkem k využití sluneční energie k zajištění tepla v domácnostech jsou kapalinové sluneční kolektory.

Kapalinové sluneční kolektory – nejvíce využívaný systém solárního vytápění a ohřevu teplé užitkové vody

Kapalinové solární kolektory - solární vytápění a ohřev teplé vody Kapalinové sluneční kolektory (kapalinové solární kolektory) jsou nejčastěji využívaným topidlem pro solární vytápění a solární ohřev teplé užitkové vody. Voda je osvědčeným teplonosným médiem a zároveň objem vody v otopném systému plní funkci akumulátoru tepla.

Kapalinové solární vytápění má výhodu přímého přestupu tepla slunečního záření do teplonosného média a díky moderním technologiím pracuje s vysokou účinností. Ve spojení s akumulačními nádržemi a sekundárním otopným systémem lze pak dosáhnout příznivé výkonnostní křivky po většinu dne i roku a vytápět tak slunečním zářením plynule většinu času. Při celoročním využívání objektu lze dosáhnout úspor za vytápění až kolem 80% nákladů.

Kapalinové solární vytápění – princip činnosti

Základní částí kapalinového solárního otopného systému jsou kapalinové solární kolektory. Jsou to plochá zařízení opatřená průsvitným nebo průhledným sklem, pod nímž je systém trubek anebo plochá komora s teplonosným médiem. V něm dochází k ohřevu teplonosného média, nejčastěji otopné vody anebo nemrznoucí kapaliny, která pak předává teplo otopné vodě. Podle konstrukce, rychlosti průtoku, plochy kolektoru a intenzity slunečního svitu kapalinový solární kolektor ohřeje vodu v jednom průtoku kolektorem o cca 5°C – 80°C.

Princip kapalinového solárního vytápěníJe-li to potřeba a dovoluje-li to konstrukce, pak lze nedostatečný ohřev vody vyřešit několikanásobným průtokem vody slunečním kolektorem, kdy dochází k postupnému ohřívání vody až na potřebnou cílovou teplotu. Nedostatek výkonu slunečního kolektoru je pak nejčastěji řešen spojováním kolektorů do baterií, kdy je možné sestavit systém z několika solárních kolektorů řazených paralelně nebo sériově. Výkyvy v intenzitě slunečního svitu pak spolehlivě řeší správně dimenzovaná akumulační nádrž.

Voda ohřátá kapalinovým slunečním kolektorem je čerpána čerpadlem anebo vlastní tíhou do teplovodního otopného systému, do zásobníku teplé užitkové vody či do bazénu. Do solárních kolektorů se pak vrací zchlazená voda, která předala teplo vytápěnému zařízení.

 

Kapalinové solární systémy – přehled technologií

 Kapalinové solární systémy jsou výrobním sortimentem řady světových i tuzemských výrobců. Pro ohřev teplé užitkové vody, k vytápění domů, k přímému užití a k vytápění bazénů využívají několik technologií. Popišme si jejich principy, výhody a nevýhody :

 

Ploché deskové solární kolektory

Ploché deskové solární kolektoryPlochý deskový solární kolektor je nejjednodužším typem kapalinového slunečního kolektoru. Je tvořen průhlednou deskou (plast nebo sklo) a spodní deskou opatřenou matným nátěrem – absorbérem slunečního záření. V mezeře mezi nimi anebo v systému trubek umístěných v mezeře protéká přímo kapalina určená k ohřevu a k vytápění.

Výhody

Ploché kapalinové deskové solární kolektory jsou konstrukčně jednoduché, tomu odpovídá i jejich nejnižší pořizovací cena. V letních měsících má ve slunečných dnech vysokou účinnost.

Schéma plochého deskového solárního kolektoruNevýhody

Velké ztráty tepla v chladných dnech – počasím ochlazovaná plocha odebere z topné vody téměř veškeré ze slunce získané teplo, takže do otopného systému v zimě prakticky nepřispívá. Nedokáže přeměnit na teplo difusní záření (když je slunce za mraky, ale jinak je jasné počasí). Naopak ve velmi slunných letních dnech hrozí vzrůst teploty nad bod varu, neodebírá-li se získané teplo například pro ohřev bazénu. Při poškození skla je nutná výměna celého kolektoru a dojde k porušení těsnosti celého otopného systému.

Kde se používá

Ploché kapalinové deskové solární kolektory jsou vhodné například pro letní ohřev vody v bazénu, pro používání v rekreačních objektech s pouze letním provozem apod. 

 

Ploché deskové vakuové solární kolektory

Ploché deskové vakuové solární kolektory Ploché deskové vakuové solární kolektory mají podobnou konstrukci jako jednoduché deskové solárné kolektory. Rozdílnost spočívá ve vakuovém dvojskle, které dovoluje prostup slunečních paprsků k vyhřívané kapalině, ale zabraňuje únikům tepla prostupem přes jednoduché sklo. Vakuum je dostatečným izolantem snižujícím tepelné ztráty na minimum.

Výhody

Mají vysokou účinnost v letních měsících v době slunečního svitu, a to i v chladnějších měsících. Je-li dostatek slunce, dodává vakuový deskový solární kolektor dostatek tepla pro vytápění a ohřev vody i v mrazivých dnech. Dokáže přijímat difusní záření (když je slunce za mraky).

Deskové vakuové solární kolektory - průřezNevýhody

Vyšší pořizovací cena oproti plochému slunečnímu kolektoru s jednoduchým sklem. Stejně jako u obyčejného deskového kolektoru je nutné ze systému odebírat přebytečné teplo například do zahradního bazénu, aby nedošlo k nárůstu teploty na bod varu. Díky velkému objemu prostoru mezi skly a celikosti plochy je obtížné udržet vakuum po celé ploše kolektoru a může tak docházet ke vzniku tepelných mostů, snižujících účinnost kolektoru. Při větším poškození kolektoru (prasklé sklo) je nutné vyměnit celý kolektor.

Kde se používá

Díky izolaci vakuovaným sklem jsou vakuové deskové kapalinové sluneční kolektory vhodné k celoročnímu provozu na různých typech objektů.

 

Trubicové vakuové solární kolektory heat-pipe

Trubicové vakuové solární kolektory heat-pipeKapalinové solární kolektory, jejichž jádro tvoří soustava dvojstěnných trubic, kterými protéká nemrznoucí kapalina určená k ohřevu. Mezi dvěma stěnami trubic je vakuum, které funguje jako účinná izolace proti ztrátám tepla do ovzduší. Kapalina je vlivem tepla přijatého ze slunečného záření změněna na páru, která stoupá do kondenzátoru. Zde předává teplo teplonosné vodě v otopném systému. Pára se tímto ochladí, zkondenzuje na kapalinu a stéká zpět do vakuové trubice k dalšímu ohřevu.

Výhody

Vysoká účinnost bez ohledu na roční období. Teplonosným médiem je nemrznoucí kapalina, odpadají tedy starosti se zamrzáním kolektorů. Tento typ kolektorů se díky vnitřní hydraulice dokáže sám odstavit z provozu při přehřátí teplonosného média, nemusí se tedy odebírat přebytečné teplo. Princip trubicového solárního kolektoru heat-pipeMají vyrovnanější výkonnostní průběh během dne i během roku. Do systému dodává narozdíl od plochých kolektorů dostatek tepla i ráno, večer, v zamračených dnech a také v zimním období. Dojde-li k poškození kolektoru (například při krupobití nebo vandalským činem), nedojde k porušení těsnosti otopného systému a k vytečení otopné vody. Solární kolektor se v takovém případě nemusí celý měnit ani odvzdušňovat, pouze se vysune poškozená vakuová trubice a zasune trubice náhradní. 

Nevýhody

Vyšší pořizovací náklady. V letních slunných dnech má o něco nižší účinnost než deskové kolektory. U nekvalitních výrobků anebo stárnutím kolektoru může dojít k přerušení kontaktu mezi heat-pipe trubicemi a sběrným potrubím – jsou nutné pravidelné kontroly a servisní prohlídky.

Kde se používá

Trubicové vakuové solární kolektory heat-pipe se používají na všech typech objektů pro celoroční vytápění a ohřev vody. Pro zeměpisnou šířku naší země je to jeden z nejúčinnějších typů solárních kolektorů.

 

Trubicové vakuové solární kolektory U-pipe

Trubicové vakuové solární kolektory U-pipeTrubicový vakuový solární kolektor typu U-pipe je principiálně podobný typu heat-pipe. Je zde ale lépe vyřešen přenos tepla mezi primární nemrznoucí kapalinou ve vakuové trubici a sběrným potrubím otopné vody – odpadají tedy problémy s přenosem tepla vlivem stárnutí a výrobních nedostatků. 

Výhody

Nejvyrovnanější výkonová charakteristika během dne a roku ze všech typů solárních kolektorů. Jejich výkonnost neklesá vlivem stárnutí nebo zanedbané údržby.

Trubicový vakuový solární kolektor U-type - princip

Stejně jako u kolektorů heat-pipe není primární okruh nemrznoucí kapaliny propojen s vodním okruhem otopného systému, a proto poškození kolektoru nemá za následek porušení těsnosti teplovodního okruhu.

Nevýhody

Je nutné pečlivě nadimenzovat výkon celého otopného systému. Při nedostatečném odběru tepla může docházet ke zplynování primární kapaliny a tímto ke přerušení přenosu tepla z kolektorů. Nevýhodou je také relativní křehkost trubic, které není možné kalit tak jako ploché sklo.

 Kde se používá

Kapalinové vakuové trubicové sluneční kolektory jsou vhodné pro všechny druhy staveb s celoročním provozem. 

 

Kapalinové solární kolektory se vyrábějí ve více provedeních, lišících se i umístěním :

 • Střešní kapalinové solární kolektory – umísťují se na střechy budov – ve speciálním provedení mohou plně nahrazovat střešní krytinu
 • Fasádní kapalinové solární kolektory – umísťují se na zdi a fasády budov – mohou zároveň plnit funkci zateplení fasády
 • Samostojné kapalinové solární kolektory – umísťují se vně budov na samostatné konstrukce – lze kombinovat i s mechanismem sledování pohybu slunce po obloze pro zvýšení účinnosti kolektorů

Projektu kapalinového solárního vytápění věnujte dostatek úsilíProjekt kapalinového solárního vytápění je poměrně složitá záležitost vyžadující léta zkušeností, potřebnou kvalifikaci, řadu měření a výpočtů a odboný přístup. Proto doporučujeme svěřit projektování kapalinového solárního vytápění a ohřevu teplé vody odborné montážní firmě. Chybně naprojektovaný nebo smontovaný systém kapalinového solárního topení nebude fungovat podle našich představ a může způsobit v provozu mnoho nepříjemností.

 


  

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže kapalinového solárního vytápění

Kapalinové sluneční kolektory - základ kapalinového solárního vytápěníNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a kapalinové solární kolektory.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného slunečními kolektory. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení pro solární vytápění, realizaci kapalinových slunečních kolektorů včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace kapalinových slunečních kolektorů do otopného systému domu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro solární vytápění

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného typu kapalinových slunečních kolektorů a jejich parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kapalinových slunečních kolektorů
 6. Montáž kapalinových slunečních kolektorů
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 9. Napojení kapalinových slunečních kolektorů na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů solárního vytápění
 • Montáže systémů solárního vytápění
 • Servis systémů solárního vytápění

systémy solárního vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy solárního vytápění

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na solární vytápění a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kapalinové solární kolektory 

 Poptávka zdarma na kapalinové solární kolektory

 

 


 

Proč topení kapalinovými solárními kolektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kapalinovými solárními kolektory
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění kapalinovými solárními kolektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kapalinového solárního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kapalinového solárního vytápění a celých systémů vytápění kapalinovými solárními kolektory ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kapalinovými solárními kolektory … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kapalinovými solárními kolektory bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na solární kapalinové vytápění

 

 

 


 

print