Aktivní přístup k ekologii a snaha spotřebitelů o maximalizaci úspor za vytápění vede k hledání a vývoji stále nových zdrojů tepla a otopných systémů. Výsledkem tohoto procesu je řada topidel a tepelných zdrojů, která považujeme za alternativní topidla, případně z pohledu úspor za topidla ekologická.  

Alternativní topidla – ekologie a úsporné vytápění

Náklady na topení a přípravu teplé vody jsou nejvyšší provozní položkou bydlení a provozu většiny objektů. Proto je velmi žádoucí zvážit využití alternativních zdrojů energie k vytápění, případně se zajímat o topidla s nejvyšší možnou účinností, které přinášejí významné úspory financí . Řešením jsou ekologická topidla jako alternativa k topidlům klasickým

Ekologická alternativní topidla zajistí úsporné vytápění Alternativní topidlaekologické zdroje tepla pro vytápění domácností a dalších objektů – zahrnují celou řadu moderních technologií a vynálezů uvedených do praxe. Využívají obvykle známých přírodních jevů moderními způsoby a s pomocí soudobých výrobních technologií, které dovolují efektivně využívat i ty zdroje tepla, které donedávna nebylo možné využít k vytápění buď z důvodu neexistující technologie, anebo pro malou účinnost zařízení k přeměně přírodní energie na využitelné teplo. Využívání alternativních zdrojů tepla pro vytápění objektů přispívá významnou měrou k úsporám klasických fosilních paliv, ale také šetří životní prostředí a v neposlední řadě peněženky spotřebitelů. Proto je vývoj, prodej a využívání ekologických topidel stále významnějším obchodním artiklem, který se s rozmachem realizací stává finančně dostupným stále širšímu okruhu spotřebitelů.

 

Které zdroje tepla jsou využitelné pro vytápění objektů

V prvé řadě se obor ekologických topidel zaměřuje na efektivnější využívání klasických fosilních a organických paliv – dřeva, uhlí, biomasy, plynu, ropy. Výsledkem vývoje je celá řada topidel s předponou EKO, která se mohou chlubit zvýšenou účinností vytápění, a tedy i nižší spotřebou paliva ve srovnání s klasickými topidly. Mezi tato ekologická topidla řadíme :

 

Ekologické kotle

Ekologické kotleEkologické kotle jsou kotle spalující dosud nevyužívané organické suroviny, jako je biologický odpad, biomasa, slisované piliny a hobliny, zvířecí trus apod. Dále zde patří kotle spalující klasická organická paliva na bázi uhlíku (dřevo, uhlí), ovšem se zvýšenou účinností a nižší spotřebou paliva.

Ekologické kotle předávají teplo do otopné soustavy, kde je pak prostřednictvím ohřáté vody a rozvodů tepla přenášeno do soustavy otopných těles vyzařujících teplo do vytápěných místností.

Patří zde zejména ekologická topidla :

 • Kotle na štěpky – biomasu – kotle spalující rostlinný odpad – biomasu – tj. slisované části zelených rostlin, listí, kůry, dřeva, pilin apod.
 • Zplynovací kotle na dřevo – (kotle na dřevoplyn) technologicky zdokonalené kotle na dřevo, využívající kromě tepla z hoření dřeva také teplo spalin
 • Zplynovací kotle na uhlí – technologicky zdokonalené kotle na uhlí, využívající kromě tepla z hoření uhlí navíc i tepla spalin
 • Zplynovací kotle na pelety – technologicky zdokonalené kotle na spalování dřevných pelet (slisované piliny a hobliny) využívající i tepla spalin

 

Ekologická kamna

Ekologická kamna - cesta k úsporám a ekologiiEkologická kamna jsou jiným názvem pro skupinu výrobků určených k vytápění, které tvarově, designově a způsobem použití vycházejí z klasických kamen, ovšem jejich konstrukce dovoluje využít je ke spalování levných odpadních surovin nebo paliv neprodukující toxické zplodiny, případně dokážou spalovat klasická paliva s vyšší účinností.

Stejně tak mezi eko kamna řadíme topidla na bázi kamen, která jsou opatřena rozvody ohřátého vzduchu do místností a kamna se zvýšenou schopností akumulace vyprodukovaného tepla. Patří zde především :

 • bio-kamnaBio kamna – speciální kamna určená ke spalování líhu, jejichž výhodou je především čistý provoz bez produkce nebezpečných toxických zplodin. Spalováním biolíhu vzniká jen vodní pára a CO2, proto lze bio-kamna provozovat jako přímotopy bez připojení na komín v lehce větraných místnostech. Ve srovnání s elektrickými přímotopy jsou nezávislé na elektrické energii a lze je proto provozovat prakticky ve všech prostorách. 
 • Akumulační kamnaAkumulační kamna – kamna se zvýšeným objemem zdícího materiálu, která dokážou akumulovat a po vyhasnutí topeniště vydávat po velmi dlouhou dobu sálavé teplo do místností. K akumulaci tepla může sloužit také objemný zásobník vody, která je zahřívána ve výměníku tepla zabudovaným do tělesa kamen. Speciálním druhem akumulačního topidla jsou elektrická akumulační kamna, která se ale řadí mezi elektrické přímotopy a s klasickými zděnými kamny nemají kromě funkce vytápění nic společného.
 • Kamna na peletyKamna na pelety – nejčastěji vyráběná jako krbová kamna se schopností spalování levné sušené slisované biomasy ve formě pelet.
 • Horkovzdušná kamnaHorkovzdušná kamna – kamna obvykle v provedení krbových kamen s prosklenými dvířky topeniště, vybavená speciální konstrukcí vzduchových komor. Sálavým teplem kamen dochází k prudkému ohřevu vzduchu v komorách a výdechu horkého vzduchu do místnosti. Tímto je sálavá složka kamen doplněna o konvekční přenos tepla do místnosti, což má za důsledek podstatně rychlejší vyhřátí místnosti a úspory paliva.

 

Ekologické krby

Ekologické krby - spojení s přírodouEkologické krby – Topení v krbu kvalitním dřevem je považováno samo o sobě za ekologický způsob vytápění. Výrobci krbů šli ale dále a výsledkem vývoje jsou krby, které si navíc zaslouží předponu Eko. Mezi ekologické krby se podobně jako ekologická kamna řadí krby se zvýšenou účinností vytápění, krby umožňující spalování levného paliva z biomasy, krby na speciální paliva neprodukující emisní plyny a krby s možností akumulace tepla. Ekologické krby buďto snižují náklady na vytápění, nebo šetří životní prostředí využitím odpadů k topení, případně nízkými exhalacemi.

Patří mezi ně zejména :

 • Akumulační krby s teplovodní vložkouAkumulační krby – krby se zvýšenou schopností akumulace tepla a se schopností vytápění dlouho po vyhoření topeniště. K akumulaci se využívá buďto mohutné krbové vložky, silných stěn obezdění krbu anebo zásobníku velkého množství vody a teplovodní krbové vložky.
 • Bio-krby na biolíhKrby na biolíh – speciální topidla napodobující vzhled klasických krbů, v nichž se spaluje palivo na bázi alkoholu. Neprodukuje žádné exhalace, výsledkem hoření je pouze vodní pára a CO2. Krby na peletyProto je možné je provozovat i v lehce větrané místnosti bez kouřovodů jako lokální topidlo. Vzhledem k malé výhřevnosti je není možné použít k vytápění větších ploch – mají spíše estetický význam.
 • Krby na pelety – krby se schopností spalování sušené lisované biomasy ve formě pelet – malých kostek obsahujících zbytky zelených rostlin, piliny, hobliny, listí a další bio-odpad

 

Dále mezi ekologická topidla zahrnujeme technologie vytápění, které dokážou účinně převést na užitečné teplo energii klasickými topidly nevyužívaných přírodních zdrojů. Ve světě se mezi ně řadí například systémy využívající geotermální energie, energie větru a mořského příboje, případně spádové energie vodních toků. V našich podmínkách tyto zdroje energie nejsou k dispozici anebo jsou nejsou efektivně využitelné pro výrobu tepla k uživatelské spotřebě. Přesto se i v naší zemi daří využivat energie dalších zdrojů, a to především energie sluneční a energie tepelných rozdílů v různých vrstvách země, vodních ploch a vzduchu. Mezi tyto možnosti vytápění patří :

 

Solární vytápění

Solární vytápění je typickým příkladem využití obnovitelných zdrojů energieSolární vytápění patří mezi moderní praktické způsoby využití obnovitelných zdrojů energie – v tomto případě pracuje na principu přeměny energie slunce na teplo, případně elektrickou energii. Sluneční energie je zcela zdarma a dostupná kdekoli bez zásahů do životního prostředí.

Moderní technologie dovolují mnohem efektivnější využití sluneční energie než tomu bylo dříve, a tak lze pozorovat trvalý nárůst počtu slunečních panelů na střechách domů i na volných parcelách. K vytápění solární energií se používají dvě odlišné technologie :

 • fotovoltaické panelyFotovoltaické systémy – jejich základním prvkem jsou fotovoltaické panely, obsahující materiál na bázi křemíku, jež při dopadu slunečních paprsků uvolňuje elektrony a tak vytváří elektrické napětí. Využitím kaskády fotovoltaických panelů lze získat z plochy odpovídající střeše rodinného domu nebo části pozemku poměrně značné množství elektrické energie, kterou můžeme využít buďto k napájení soukromé elektrické sítě, anebo také k ohřevu teplé vody a k vytápění objektu. 
 • Solární kolektorySluneční kolektory kapalinové – systém prosklených panelů, jimiž prochází obvykle had s protékajícím topnou vodou. Slunce prohřívá panely i s protékající vodou a ohřátá voda je rozvedena do otoných těles vytápějících místnosti v objektu. Ve slunečných dnech lze takto zabezpečit až 100% potřebného tepla pro vytápění, ve spojení s akumulační nádrží pak lze ve dne zahřátou vodou vytápět objekt dlouho do noci. Ve dnech slabšího slunečního svitu je obvykle potřeba využít k vytápění objektu jiný nezávislý zdroj tepla.
 • Sluneční kolektory teplovzdušné – systém prosklených panelů, jimiž prochází trubky teplovzdušného systému. Sluneční záření prohřívá vzduch v kolektorech a ohřátý vzduch je ventilátory vháněn do systému teplovzdušného vytápění. Nevýhodou je, že teplovzdušný systém neřeší problém ohřevu teplé užitkové vody a je nutno pro něj zajistit jiný zdroj energie.

 

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla uspoří až 75% nákladů na topení Tepelná čerpadla jsou zařízení, které s různou účinností dovedou využít k získání tepla pro vytápění z tepla akumulovaného v zemi, vodě nebo vzduchu.  Využívají takto obnovitelných zdrojů energie, čímž přispívají nejen k úspoře nákladů na vytápění, ale v neposlední řadě šetří životní prostředí. Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky – odebírají teplo zemi, vodě nebo vzduchu a předávají je do otopného systému vytápěného objektu. Zde pomocí otopných těles nebo třeba podlahového vytápění přechází teplo do místností.

Podle toho, odkud se čerpá tepelná energie a jaká používají teplosměnné médium, rozlišujeme tepelná čerpadla na několik druhů

 

Infratopení

Infratopení - sálavé vytápění moderními infrapanelyMezi moderní dříve nevyužívané možnosti vytápění patří i infra vytápění – topení pomocí lokálních zdrojů sálavého tepla – infrazářičů. Nejčastěji se u infravytápění dodávají zářiče jako infrapanely – desky zabudované so stěn a stropů vyzařující infračervené záření. Výhodou tohoto způsobu vytápění je zejména okamžitý pocit tepla osob ve vytápěné místnosti ihned po zapnutí infra panelů. Tímto se obchází nutnost vyhřívání celého prostoru místnosti – vzduch v objektu zůstává stále chladný a jen pozvolna se zahřívá, zatímco osobám je teplo od prvního okamžiku provozu infra topení a nepociťují potřebu ohřevu vzduchu. Dochází tak k významným úsporám za vytápění zejména ve velkých průmyslových provozech nebo například v tanečních sálech, kde by vytopení velkého objemu vzduchu při dočasném využití objektu bylo neekonomické. Navíc chladnější vzduch zajišťuje příjemné pracovní klima i při velkém výdeji energie.

 

Teplovzdušné topení

Teplovzdušné topeníNarozdíl od většiny ostatních systémů je teplovzdušné topení charakteristické absencí lokálních topidel i otopných těles. Vytápění je řešeno přímo rozvodem již ohřátého vzduchu do vytápěných místností. Navíc je možné vytápění teplým vzduchem u systémů s rekuperací vzduchu s výhodou spojit s ventilací zajišťující pravidelnou výměnu vzduchu v objektu, aniž bychom tímto vypouštěli již ohřátý vzduch z domu a nahrazovali jej studeným čerstvým vzduchem s nežádoucími úniky tepla. Mezi teplovzdušné vytápění ale řadíme i další způsoby ohřevu a rozvodu teplého vzduchu, jako je vytápění teplovzdušnými krby a kamny. Jejich provoz ale postrádá výhody rekuperace a může mít i neblahé zdravotní následky.

 

Chcete topit téměř zadarmo ? Využijte více druhů ekologických topidel … a nezapomeňte na kvalitní izolace

Kombinací ekologických topidel lze uspořit až 85% nákladů na vytápěníRůzné druhy alternativních zdrojů tepla lze vzájemně kombinovat a dosahovat tak vyšších úspor v nákladech na vytápění. Například při kombinaci tepelného čerpadla a solárních panelů lze dosáhnout úspor za vytápění až ve výši 85% nákladů. Tzn. že 85% tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody pak máme zcela zdarma. K úsporám vytápění nestačí ale jen výkonná ekologická topidla – prvotně je potřeba zajistit kvalitní tepelné izolace domu, osazení kvalitními okny a dveřmi a přizpůsobit režim bydlení úsporám – především omezením spotřeby teplé vody, správným větráním apod.


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej alternativních systémů vytápění
 • Montáže alternativních systémů vytápění
 • Servis alternativních systémů vytápění

Alternativní systémy vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na alternativní systémy vytápění

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na alternativní topidla a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na alternativní topidla 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč topení alternativními topidly právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění alternativními topidly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace alternativních topidel kdekoli v České republice. Realizujeme instalace alternativních topidel a celých systémů vytápění alternativními topidly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění alternativními topidly … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění alternativními topidly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 Dopřejte si teplo rodinného krbu i v panelákovém bytě. Bio-krby jsou moderní topidla bez potřeby napojení na komín, vhodná do každého interiéru.

print