Uhlí patří mezi tradiční fosilní paliva, která se využívají k vytápění domů již stovky let. Je výhřevnější a skladnější než dřevo a jednoduchost obsluhy spolu s nízkými náklady na pořízení i provoz řadí kotle na uhlí ke standardním a nejvíce používaným topidlům. Moderní automatické kotle na uhlí řeší i hlavní dosavadní nevýhodu topení uhlím – malý komfort obsluhy.

 Kotle na uhlí – nenáročné vytápění domů uhlím bez velkých investic

Kotle na uhlí jsou již dnes vybaveny komfortní automatikou Topení uhlím patří mezi oblíbené způsoby vytápění domů všude tam, kde nevedou inženýrské sítě, kde požadujeme jednoduchou obsluhu nebo kde neplánujeme rozsáhlé přestavby a zvýšení komfortu bydlení. Napojení kotle na uhlí na otopný systém domu zvládne každý instalatér, vytápění není závislé na dostupnosti inženýrských sítí a při vhodné konstrukci otopného systému a omezení komfortu vytápění se zcela obejde bez elektrické energie. Cena uhlí stejně jako cena ostatních fosilních paliv stále roste a s postupným vyčerpáváním tuzemských ložisek nelze očekávat v tomto trendu obrat. Přesto stále topení uhlím řadíme mezi nejméně finančně náročné způsoby vytápění. S nástupem automatiky do oboru topidel se i kotle na uhlí stávají topidly s vyšším komfortem provozu, kdy není nutná trvalá přítomnost obsluhy kotle a nehrozí vymrznutí domu například v nočních hodinách nebo při odchodu do práce. Některé kotle na uhlí patří mezi univerzální topidla na tuhá paliva a lze je často provozovat i s jinými palivy jako je koks, dřevo, bio-odpad nebo uhelné kaly.

Jaký typ kotle na uhlí zvolit pro topení uhlím

Nabídka obchodů prodávajících kotle na uhlí je poměrně široká, vybrat si lze z mnoha typů a modelů řady tradičních i neznámých výrobců. Přesto lze většinu kotlů na uhlí zařadit do několika základních skupin :

 1. Rozdělení kotlů na uhlí podle materiálu kotle

  • Litinové kotle na uhlí – plášť kotle je vyroben z litiny
  • Ocelové kotle na uhlí – plášť kotle je vyroben z oceli
 2. Rozdělení kotlů na uhlí podle způsobu spalování

  • Prohořívací kotle na uhlí – určeny k přirozenému spalování uhlí volným hořením bez pomoci ventilátoru
  • Zplynovací kotle na uhlí – konstruovány ke spalování uhlí generátorovým zplynováním s pomocí ventilátoru
 3. Rozdělení kotlů na uhlí podle způsobu obsluhy

  • Kotle na uhlí s ruční obsluhou – je nutná stálá přítomnost obsluhy a časté přikládání uhlí
  • Automatické kotle na uhlí – konstrukce zajišťuje automatické přikládání a regulaci, obsluha je nutná jednou za čas

 

 Litinové kotle na uhlíLitinové kotle na uhlí

Litinové kotle na uhlí jsou nejrozšířenějším typem kotlů na uhlí. Díky nízké výrobní ceně litiny a jednoduché konstrukci jsou snadno a levně dostupné. Jsou vhodné ke spalování zejména černého uhlí či uhelných briket, ale u kotlů se zesílenou konstrukcí i koksu. V případě potřeby v nich lze topit i dřevem. Litinové kotle se převážně vyrábějí v jednoduchém provedení prohořívacích kotlů, v nichž probíhá hoření přirozeně bez pomoci ventilátoru. Účinnost litinových kotlů je kolem 50% – jejich levný nákup a nenáročný provoz je tedy vykoupen nejnižší účinností ze všech kotlů na uhlí. Litinové kotle na uhlí je tedy dobré pořídit tam, kde jsou nízké pořizovací náklady a spolehlivý provoz s možností spalování více druhů tuhých paliv důležitější než efektivita provozu a komfort obsluhy.

Ocelové kotle na uhlí Ocelové kotle na uhlí

Ocelové kotle na uhlí mají obvykle konstrukci uzpůsobenou ke spalování uhlí různé kvality a velikosti. Jsou vhodné k topení černým uhlím, hnědým uhlím a briketami. Nelze je použít k vytápění koksem z důvodu menší odolnosti oceli vůči žáru. V násypce nehoří celá vrstva uhlí najednou a ocelové kotle na uhlí lze tedy výkonově regulovat prvkem nastavujícím množství přisávaného vzduchu. U ručně obsluhovaných kotlů je potřeba neustálá obsluha, neboť drobnější kusy uhlí rychle vyhoří a je tedy nutné prakticky stále přikládat. Speciální ocelové kotle jsou pak opatřeny zásobníkem uhlí, kde se nasype palivo nejčastěji ve formě uhelných briket nebo pelet a mechanismus kotle pak zajišťuje jeho postupné odebírání ze zásobníku. Nároky na obsluhu kotle se tímto zmenší na nutnost doplnění paliva jednou za několik hodin. Účinnost ocelových kotlů na uhlí je do 65%.

Prohořívací kotle na uhlíProhořívací kotle na uhlí

Prohořívací kotle na uhlí jsou všechny kotle určené ke spalování uhelné hmoty, v nichž probíhá spalování přirozeným způsobem za nenuceného nasávání vzduchu bez pomoci ventilátoru. Mezi jejich výhody patří jednoduchá obsluha, možnost spalování různě velkých kusů uhlí, jednoduché čištění, malé rozměry, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Většinou jsou konstruovány jako univerzální kotle, v nichž lze topit uhlím i dřevem, u litinových typů i koksem. Vyrábějí se v provedení buďto pro ruční přikládání uhlí do topeniště, anebo u dokonalejších typů opatřeny zásobníkem uhlí s násypkou, která ovšem u topení uhlím v přírodní formě může snižovat spolehlivost. Podle materiálu a konstrukce mohou dosahovat účinnosti 50 až 83 %.

Zplynovací kotle na uhlí - uhlíplyn Zplynovací kotle na uhlí

Zplynovací kotle na uhlí  jsou speciální kotle určené k vysoce účinnému spalování uhelné hmoty ve formě uhelných briket nebo uhelných pelet na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Jsou složeny ze zásobníku paliva, spalovací komory, spalinového kanálu se zatápěcí záklopkou a popelníku. Ventilátor vhání sekundární vzduch do spalovací komory (tlakový ventilátor), případně vzduch odsává (odtahový ventilátor), čímž zajišťuje zvýšený průtok vzduchu a tedy i dokonalejší spalování uhlí. Díky tomuto vylepšení dosahují zplynovací kotle na uhlí vysoké účinnosti 81 až 87 %. Výhodou zplynovacích kotlů na uhlí je možnost automatické regulace výkonu řízeným přivíráním a otevíráním vzduchové klapky a tahem ventilátoru podle teploty snímané termostatem. Regulace zároveň funguje jako ochrana proti přetopení kotle. 

Kotle na uhlí s ruční obsluhouZplynovací kotle na uhlí Kotle na uhlí s ruční obsluhou

Kotle na uhlí s ruční obsluhou jsou nejjednodužší topidla na uhlí určená k vytápění domů a ohřevu teplé užitkové vody. Nejsou opatřena zásobníkem paliva, uhlí se přikládá ručně přímo do topeniště. Výhodou je jejich konstrukční jednoduchost, nízká pořizovací cena, jednoduchá obsluha a schopnost topení různě velkými kusy uhlí, dřeva či koksu rozdílné kvality. Nevýhodou je nízká účinnost vytápění, velmi omezené možnosti regulace a nutnost stálé přítomnosti lidské obsluhy. V průběhu topení dochází u levných typů kotlů ke značnému kolísání výkonu kotle, v důsledku toho se pak střídá nedostatečný ohřev topné kapaliny s jejím přetápěním, což značně snižuje komfort bydlení a spotřebu paliva. Kolísání výkonu lze částečně kompenzovat dodáním akumulační nádrže do otopného systému.

Kotle na uhlí automatickéKotle na uhlí automatické Kotle na uhlí automatické

Automatické kotle na uhlí jsou opatřeny zásobníkem paliva s mechanicky řešeným podavačem. Jejich součástí je často automatická regulace, která samočinně řídí výkon kotle v závislosti na teplotě snímané termostatem. Díky tomu stačí omezit obsluhu kotle na nastavení požadované teploty v místnosti nebo teploty vody v otopném systému, a na občasné doplnění zásobníku paliva – podle velikosti zásobníku a výkonu kotle jednou za několik hodin až dní. Nevýhodou automatických kotlů na uhlí je jejich výlučné omezení na spalování výrobcem předepsaného paliva – nejčastěji ve formě uhelných pelet nebo uhelných briket.

 

Proč se vyplatí nový kotel na uhlí

Výhodou uhlí je jeho všeobecná dostupnost v našich krajích a z toho plynoucí nízká cena za využitelnou kWh topného výkonu. Špatná zastaralá konstrukce kotle, případně jeho špatný technický stav, ovšem způsobují nedostatečně účinné spalování uhlí.Staré kotle na uhlí provětrají každoročně Vaši peněženku Zejména staré kotle, u nichž se výkon reguloval přivíráním dvířek, způsobují nekvalitní spalování uhlí s malým přísunem kyslíku. V důsledku toho pak uhlí nejen špatně hoří, ale navíc hoření produkuje nadměrné množství velmi škodlivých exhalací. Špatné hoření má za následek významné zvyšování spotřeby paliva k udržení potřebného tepelného komfortu v domácnosti. Dalším významným problémem starých typů kotlů je, že výkon kotle kolísá – záhy po přiložení paliva prudce stoupne a následně pomalu klesá. Není-li topný systém opatřen dostatečně objemnou akumulační nádrží, projevuje se kolísání výkonu kotle negativně na tepelném komfortu – střídavě musíme v domácnosti větrat a pak přichází pocit chladu. To vše se projevuje na zbytečně velké spotřebě paliva a plýtvání nakoupeným uhlím.

Základem moderních kotlů na uhlí je malá plocha otáčivého roštu, k němuž je vždy přiveden dostatek vzduchu, aby uhlí hořelo s maximální účinností. Navíc díky konstrukci neprohoří v kotli celá nasypaná dávka uhlí, ale hoří vždy jen tenká vrstva uhlí těsně nad roštem. Až tato vrstva důkladně vyhoří, popel propadne roštem do popelníku a místo s kvalitním hořením zaujme další vrstva uhlí. Moderní kotle na uhlí nejen uspoří náklady na topení, ale zkvalitní Vaše bydleníTímto je zajištěno postupné dávkování uhlí a konstantní topný výkon moderního kotle na uhlí. Výkon kotle lze v poměrně širokém rozsahu plynule regulovat otáčením roštu, kdy se mění velikost otvorů pro nasávání vzduchu. Zplynovací kotle na uhlí pak ještě zvyšují a přesně regulují výkon kotle pomocí ventilátoru řízeného termostatem. Správně dimenzovaný kotel na uhlí ve spojení s dobře navrženou otopnou soustavou a otopnými tělesy pak dokáže vytápět dlouhodobě domácnost na přesně požadovanou teplotu s maximálně možnou účinností, která se u moderních kotlů na uhlí blíží až 80%.

Cena moderního kotle na uhlí bývá vyšší než je tomu u zastaralých typů kotlů. Přesto se díky znatelnému rozdílu účinnosti a z toho plynoucím úsporám paliva vrátí náklady na pořízení moderního kotle na uhlí obvykle již za 2-4 topné sezóny. 

 

Kotle na uhlí – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na uhlí spočívá pouze ve výběru vhodného modelu kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý proces je obvykle otázkou jediného dne, což znamená relativně nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění. Provadíme instalace kotlů na uhlíPřesto doporučujeme výběr vhodného kotle zvážit s ohledem na tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, kdy stávající otopný systém nevyhovuje požadavkům anebo je ve špatném stavu, nabízíme vyprojektování a montáže nových rozvodů tepla a teplé užitkové vody anebo rekonstrukce stávajícího otopného systému.

Výpočet parametrů kotle na uhlí, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kotle na uhlí na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt, na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na uhlí správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na uhlí

Naši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na uhlí. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na uhlí, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Montáže kotlů na uhlíKomplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na uhlí

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na uhlí
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kotle na uhlí
 6. Montáž kotle na uhlí
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení kotle na uhlí na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na uhlí
 • Montáže kotlů na uhlí
 • Servis kotlů na uhlí

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na uhlí a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na uhlí 

 Poptávka zdarma na kotle na uhlí

 

 


 

Proč topení kotlem na uhlí právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na uhlí
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na uhlí kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na uhlí kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na uhlí a celých systémů vytápění kotlem na uhlí ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na uhlí … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na uhlí bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print