Koks je jako jediné tuhé palivo povolen i v centrech měst. Topení koksem je považováno za ekologický způsob vytápění – koks při hoření produkuje jen minimální množství škodlivin a polétavého popela. Proto je vytápění koksem stále zajímavým řešením všude tam, kde dosud nevedou inženýrské sítě.

Topení koksem je ekologicky čistým způsobem vytápění

Kotle na koks vynikají spolehlivostí a vysokým výkonem Koks je derivát černého uhlí, z něhož byly v koksárenské peci za teploty okolo 1000oC odstraněny prchavé složky a nežádoucí příměsi. Díky tomu nevznikají při topení koksem téměř žádné nebezpečné zplodiny a z komína odchází prakticky jen čistý CO2. Další znatelnou výhodou koksu je jeho vysoká výhřevnost – až 29,6 MJ/kg. Proto pro vytápění koksem stačí k uchování zásob paliva na jednu topnou sezónu jen cca polovina prostoru než je tomu při vytápění černým uhlím. Kromě toho je koks velmi lehký, takže manipulace s ním není tak fyzicky náročná jako je tomu u uhlí.

Kotle na koks mají jednoduchou konstrukci a vysoký výkon

Koks neobsahuje těkavou hořlavinu a lze jej tak účinně spalovat jednoduchým prohořívacím způsobem. Proto kotle na koks mívají jednoduchou konstrukci a výkon kotle na koks lze snadno regulovat. Většinou jsou kotle na koks shodná jako kotle na uhlí, pouze je potřeba volit typy kotlů s dostatečně silnou konstrukcí – při spalování koksu vzniká vysoká teplota a tenkostěnná plechová kamna na uhlí by po čase dospěla k tepelnému poškození.

Jaký typ kotle na koks zvolit pro topení koksem

Nabídka obchodů prodávajících kotle na koks je poměrně široká, vybrat si lze z mnoha typů a modelů řady tradičních i neznámých výrobců. Přesto lze většinu kotlů na koks zařadit do několika základních skupin :

 1. Rozdělení kotlů na koks podle materiálu kotle

  • Litinové kotle na koks – plášť kotle je vyroben z litiny
  • Ocelové kotle na koks – plášť kotle je vyroben z oceli
 2. Rozdělení kotlů na koks podle způsobu spalování

  • Prohořívací kotle na koks – určeny k přirozenému spalování koks volným hořením bez pomoci ventilátoru
  • Zplynovací kotle na koks – pro spalování koksu nejsou zplynovací kotle konstruovány, jsou určeny pro uhlí
 3. Rozdělení kotlů na koks podle způsobu obsluhy

  • Kotle na koks s ruční obsluhou – je nutná stálá přítomnost obsluhy a časté přikládání koks
  • Automatické kotle na koks – konstrukce zajišťuje automatické přikládání a regulaci, obsluha je nutná jednou za čas

 

 Litinové kotle na koksLitinové kotle na koks

Litinové kotle na koks jsou nejrozšířenějším typem kotlů na koks. Díky nízké výrobní ceně litiny a jednoduché konstrukci jsou snadno a levně dostupné.  V případě potřeby v nich lze topit i uhlím nebo dřevem. Litinové kotle na koks se převážně vyrábějí v jednoduchém provedení prohořívacích kotlů, v nichž probíhá hoření přirozeně bez pomoci ventilátoru. Účinnost litinových kotlů při vytápění koksem je kolem 60% – jejich levný nákup a nenáročný provoz je tedy vykoupen nejnižší účinností ze všech kotlů na koks. Litinové kotle na koks je tedy dobré pořídit tam, kde jsou nízké pořizovací náklady a spolehlivý provoz s možností spalování více druhů tuhých paliv důležitější než efektivita provozu a komfort obsluhy. Při spalování koksu lze litinové kotle řadit do 2. emisní třídy.

Ocelové kotle na koks Ocelové kotle na koks

Ocelové kotle na koks mají obvykle konstrukci uzpůsobenou ke spalování koksu různé kvality a velikosti. Levnější plechové kotle s tenčími plechy a slabší nebo žádnou vyzdívkou nelze použít k vytápění koksem z důvodu menší odolnosti oceli vůči žáru. V násypce nehoří celá vrstva koksu najednou a ocelové kotle na koks lze tedy výkonově regulovat prvkem nastavujícím množství přisávaného vzduchu. U ručně obsluhovaných kotlů je potřeba neustálá obsluha, neboť drobnější kusy koksu rychle vyhoří a je tedy nutné prakticky stále přikládat. Speciální ocelové kotle na koks jsou pak opatřeny zásobníkem koks, kde se nasype palivo a mechanismus kotle pak zajišťuje jeho postupné odebírání ze zásobníku. Nároky na obsluhu kotle se tímto zmenší na nutnost doplnění paliva jednou za několik hodin. Účinnost ocelových kotlů na koks je do 65%.

Prohořívací kotle na koksProhořívací kotle na koks

Prohořívací kotle na koks jsou všechny kotle určené ke spalování koksu, v nichž probíhá spalování přirozeným způsobem za nenuceného nasávání vzduchu bez pomoci ventilátoru. Mezi jejich výhody patří jednoduchá obsluha, možnost spalování různě velkých kusů koksu, jednoduché čištění, malé rozměry, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Většinou jsou konstruovány jako univerzální kotle, v nichž lze topit koksem, uhlím i dřevem. Vyrábějí se v provedení buďto pro ruční přikládání koksu do topeniště, anebo u dokonalejších typů opatřeny zásobníkem koksu s násypkou, která ovšem u topení koksem v přírodní formě může snižovat spolehlivost. Podle materiálu a konstrukce mohou dosahovat účinnosti 50 až 83 %.

 

Kotle na koks s ruční obsluhouZplynovací kotle na koks Kotle na koks s ruční obsluhou

Kotle na koks s ruční obsluhou jsou nejjednodužší topidla na koks určená k vytápění domů a ohřevu teplé užitkové vody. Nejsou opatřena zásobníkem paliva, koks se přikládá ručně přímo do topeniště. Výhodou je jejich konstrukční jednoduchost, nízká pořizovací cena, jednoduchá obsluha a schopnost topení různě velkými kusy koksu, dřeva či uhlí rozdílné kvality. Nevýhodou je nízká účinnost vytápění, velmi omezené možnosti regulace a nutnost stálé přítomnosti lidské obsluhy. V průběhu topení dochází u levných typů kotlů ke značnému kolísání výkonu kotle, v důsledku toho se pak střídá nedostatečný ohřev topné kapaliny s jejím přetápěním, což značně snižuje komfort bydlení a spotřebu paliva. Kolísání výkonu lze částečně kompenzovat dodáním akumulační nádrže do otopného systému.

Kotle na koks automatickéKotle na koks automatické Kotle na koks automatické

Automatické kotle na koks jsou opatřeny zásobníkem paliva s mechanicky řešeným podavačem. Jejich součástí je často automatická regulace, která samočinně řídí výkon kotle v závislosti na teplotě snímané termostatem. Díky tomu stačí omezit obsluhu kotle na nastavení požadované teploty v místnosti nebo teploty vody v otopném systému, a na občasné doplnění zásobníku paliva – podle velikosti zásobníku a výkonu kotle jednou za několik hodin až dní. Moderní automatické kotle umožňují využívat k vytápění několik druhů paliv. Spotřebitel tak není závislý na nevypočitatelné ceně jednoho druhu paliva a nehrozí mu problémy s nedostatkem paliva na trhu.

 

Proč se vyplatí nový kotel na koks

Výhodou koksu je jeho všeobecná dostupnost v našich krajích a z toho plynoucí nízká cena za využitelnou kWh topného výkonu. Špatná zastaralá konstrukce kotle, případně jeho špatný technický stav, ovšem způsobují nedostatečně účinné spalování koksu.Staré kotle na koks provětrají každoročně Vaši peněženku Zejména staré kotle, u nichž se výkon reguloval přivíráním dvířek, způsobují nekvalitní spalování koksu s malým přísunem kyslíku. V důsledku toho pak koks nejen špatně hoří, ale navíc hoření produkuje nadměrné množství exhalací. Špatné hoření má za následek významné zvyšování spotřeby paliva k udržení potřebného tepelného komfortu v domácnosti. Dalším významným problémem starých typů kotlů je, že výkon kotle kolísá – záhy po přiložení paliva prudce stoupne a následně pomalu klesá. Není-li topný systém opatřen dostatečně objemnou akumulační nádrží, projevuje se kolísání výkonu kotle na koks negativně na tepelném komfortu – střídavě musíme v domácnosti větrat a pak přichází pocit chladu. To vše se projevuje na zbytečně velké spotřebě paliva a plýtvání nakoupeným koksem.

Základem moderních kotlů na koks je malá plocha otáčivého roštu, k němuž je vždy přiveden dostatek vzduchu, aby koks hořel s maximální účinností. Navíc díky konstrukci neprohoří v kotli celá nasypaná dávka koksu, ale hoří vždy jen tenká vrstva koksu těsně nad roštem. Až tato vrstva důkladně vyhoří, popel propadne roštem do popelníku a místo s kvalitním hořením zaujme další vrstva koks. Moderní kotle na koks nejen uspoří náklady na topení, ale zkvalitní Vaše bydleníTímto je zajištěno postupné dávkování koks a konstantní topný výkon moderního kotle na koks. Výkon kotle lze v poměrně širokém rozsahu plynule regulovat otáčením roštu, kdy se mění velikost otvorů pro nasávání vzduchu. Správně dimenzovaný kotel na koks ve spojení s dobře navrženou otopnou soustavou a otopnými tělesy pak dokáže vytápět dlouhodobě domácnost na přesně požadovanou teplotu s maximálně možnou účinností, která se u moderních kotlů na koks blíží až 85%.

Cena moderního kotle na koks bývá vyšší než je tomu u zastaralých typů kotlů. Přesto se díky znatelnému rozdílu účinnosti a z toho plynoucím úsporám paliva vrátí náklady na pořízení moderního kotle na koks obvykle již za 2-4 topné sezóny. 

 

Kotle na koks – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na koks spočívá pouze ve výběru vhodného modelu kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý proces je obvykle otázkou jediného dne, což znamená relativně nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění. Provadíme instalace kotlů na koksPřesto doporučujeme výběr vhodného kotle zvážit s ohledem na tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, kdy stávající otopný systém nevyhovuje požadavkům anebo je ve špatném stavu, nabízíme vyprojektování a montáže nových rozvodů tepla a teplé užitkové vody anebo rekonstrukce stávajícího otopného systému.

Výpočet parametrů kotle na koks, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kotle na koks na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt, na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na koks správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na koks

Naši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na koks. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na koks, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Montáže kotlů na koksKomplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na koks

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na koks
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kotle na koks
 6. Montáž kotle na koks
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení kotle na koks na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na koks
 • Montáže kotlů na koks
 • Servis kotlů na koks

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na koks a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na koks 

 Poptávka zdarma na kotle na koks

 

 


 

Proč topení kotlem na koks právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na koks
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na koks kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na koks kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na koks a celých systémů vytápění kotlem na koks ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na koks … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na koks bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print