Podzemní voda je díky vysoké tepelné vodivosti velmi dobrý přenášeč tepelné energie pocházející převážně ze Slunečního záření a geotermálního tepla Země. Máme-li pod naším pozemkem dostatečně vydatný zdroj podzemní vody, pak lze teplo vydávané zemí a přenášené i akumulované vodní masou využít pro vytápění objektů pomocí tepelného čerpadla voda – voda. A to přestože se jedná o vodu studenou.

Tepelná čerpadla voda – voda : vytápíme studenou vodou

Tepelná čerpadla voda – voda pracují na principu odběru tepelné energie ze země prostřednictvím spodní vody a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Tepelná čerpadla voda - vodaMechanismus výroby tepla z chladné vody je shodný pro tepelná čerpadla všech typů a je obdobný jako výroba chladu v chladničce, jenže systém pracuje přesně obráceně. Tepelná čerpadla voda – voda získávají teplo z podzemní vody a předávají je teplovodnímu otopnému systému ve vytápěném domě. Spodní voda má bez ohledu na roční období a počasí teplotu okolo 10°C a je tedy ve srovnání s ostatními druhy tepelných čerpadel velmi vydatným zdrojem tepla, navíc s velkou tepelnou vodivostí a rychlostí přenosu tepla. Proto mají tepelná čerpadla voda – voda nejvyšší účinnost ze všech druhů tepelných čerpadel. Přestože je teplota vody nižší než teplota potřebná k topení, tepelné čerpadlo dokáže postupným sbíráním tepelných přírůstků a využitím komprese chladicího média z tepla zdrojové vody „vyrobit“ teplotu dostatečnou pro otopný systém a ohřev teplé užitkové vody v objektu. V létě pak s jeho pomocí můžeme vytápět třeba zahradní bazén.

 

Jak pracuje tepelné čerpadlo voda – voda

Teplo je odebíráno z podzemní vody kapalinou proudící soustavou trubek uložených minimálně ve dvou studních. Z první studny se voda čerpá a je hnána vodním čerpadlem do primárního výměníku, prochází primárním výměníkem, kde předá teplo chladivu tepelného čerpadla. Ochlazená voda se pak vypouští do druhé studny. Ohřáté chladivo tepelného čerpadla ve výparníku změní kapalné skupenství na plynné a putuje z primárního výměníku do kompresoru. Zde je kompresorem tepelného čerpadla stlačeno a v důsledku toho dojde ke skokovému nárůstu jeho teploty na teplotu potřebou k vytápění. Jak pracuje tepelné čerpadlo voda - vodaOhřáté chladivo v sekundárním výměníku předá teplo teplovodnímu otopnému systému, který jej pomocí rozvodů topení rozvede po objektu. Předáním tepla topnému okruhu dojde k ochlazení chladiva a toto se zpět změní na kapalinu. Ochlazené médium prochází expanzním ventilem, v němž dojde ke snížení tlaku. V důsledku expanze chladicího média dojde k poklesu jeho tepelné energie, teplota chladiva klesne na nižší hodnotu než je teplota zdrojové vody ve studni a tekuté chladivo je opět vyvedeno do primárního výměníku s výparníkem k dalšímu ohřevu. Popsaný cyklus se stále opakuje. Princip činnosti je nejlépe zřejmý ze zobrazeného schématu. Opakovaným ohřevem podzemní vody ve vodním kolektoru nebo vrtu systém tepelného čerpadla sbírá tepelné přírůstky, které postupně předává do otopného systému vytápěného objektu. Předané tepelné přírůstky postupně zahřívají vodu v otopném systému na teplotu potřebnou k vytápění objektu.

K tomu, aby systém dvou studní fungoval, musí být splněno několik podmínek :

 • Zdrojová studna musí mít bohatý zdroj podzemní vody (a to za každého počasí a především v zimě, kdy mohou být v důsledku mrazů u dlouhodobá sucha), aby nedošlo k vyčerpání zdrojové studny
 • Vzdálenost obou studní musí být nejméně 10m, nejlépe ve směru podzemních toků : zdrojová studna › vsakovací studna
 • Kvalita vody musí splňovat určitá kritéria – voda obsahující nadbytek minerálů bude obalovat trubky vodním kamenem, bahnitá voda může zase zanášet trubky
 • Země v hloubce vodního zdroje musí mít dobrou vsakovatelnost – v opačném případě by nestačila odčerpaná voda do zdrojové studny přitékat a z vsakovací studny odtékat.

Právě z důvodu vysokých nároků na vydatnost a kvalitu vodního zdroje je tento typ tepelných čerpadel nejméně rozšířený, přestože jeho účinnost je nejvyšší.

 Co znamená „voda – voda“

Pro tepelná čerpadla se používá dvojslovné označení. První slovo znamená zdroj tepla (prostředí, z něhož se teplo odebírá), druhé slovo pak teplosměnné médium (prostředí, jímž se vyrobené teplo rozvádí po vytápěném objektu). Tepelné čerpadlo voda – voda tedy označuje, že teplo je odebíráno ze spodní vody a je rozváděno po objektu teplovodním systémem vytápění.

 

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo voda – voda 

 Důvodů pro pořízení tepelného čerpadla voda – voda může být mnoho. Existují však čtyři základní důvody, které bychom při rozhodování o způsobu vytápění a volbě typu tepelného čerpadla neměli opomenout :

Účinnost

Tepelná čerpadla voda - voda mají nejvyšší účinnostTepelná čerpadla voda – voda jsou charakteristická nejvyšším topným faktorem, reprezentujícím účinnost tepelného čerpadla. Topný faktor je poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Jeho velikost může u jednoho typu čerpadla kolísat v závislosti na rozdílu teplot venku a v otopném systému. U tepelného čerpadla voda – voda dosahuje ve spojení s podlahovým vytápěním špičkové hodnoty až 8, průměrná hodnota změřená v testech mnoha tepelných čerpadel voda – voda činí u nízkoenergetických budov cca 4,5. I tak se jedná o nejvyšší průměrné hodnoty ve srovnání s ostatními druhy tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo voda – voda tak má vzhledem k účinnosti i nejnižší provozní náklady, což přispívá ke krátké době návratnosti investice.

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla voda – voda jsou úspory za vytápění. Tepelné čerpadlo voda - voda uspoří až 85% nákladů na vytápěníNávratnost investice do tepelného čerpadla voda – voda je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo voda – voda prodraží Vaši hypotéku o cca 1600 Kč měsíčně, ale uspoří až 2800 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla voda – voda vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla voda – voda v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.

Nezávislost

Zajistěte si nezávislost na dodávkách paliva pro topeníTopení tepelnými čerpadly voda – voda má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek vodního plynu z východu, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.

Tepelná čerpadla jsou důkazem Vašeho aktivního přístupu k ekologiiEkologie

Používání tepelných čerpadel voda – voda k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla voda – voda snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

 

Výhody tepelných čerpadel voda – voda

 • Nejvyšší topný faktor a tedy nejvyšší účinnost ze všech druhů tepelných čerpadel
 • Nejvyšší úspory za vytápění při použití tohoto tepelného čerpadla a nízkoteplotního otopného systému
 • Nejvyšší dosažitelná teplota vody v otopném systému – vhodná i pro otopná tělesa (např. radiátory)
 • I v mimořádně chladných dnech se obejdou bez přitápění jiným topidlem
 • Nejnižší spotřeba elektrické energie ze všech tepelných čerpadel
 • Nejnižší hlučnost ze všech typů tepelných čerpadel – neobsahují hlučné ventilátory

Nevýhody tepelných čerpadel voda – voda

 • Nejvyšší náklady na vybudování kolektorů – studní
 • Potřeba odpovídající plochy volného pozemku
 • Potřeba zemních prací spojených s vybudováním studní
 • Potřeba stavebního povolení v případě vrtání studní

 

 

Realizujeme dodávky a montáže tepelných čerpadel voda – voda

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla. Provádíme montáže tepelných čerpadel voda - voda Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem voda – voda. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem voda – voda, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních a vodních prací a integrace tepelného čerpadla voda – voda do teplovodního otopného systému domu, případně vybudování nového otopného systému. 

Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla voda – voda do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, analýzy vhodnosti podloží k realizaci vrtů nebo vodních kolektorů, až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Tepelné čerpadlo voda - voda - centrální jednotkaKomplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem voda – voda

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Analýza vydatnosti, hloubky hladiny a kvality spodních vod
 3. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 4. Výběr vhodného tepelného čerpadla voda – voda a jeho parametrů
 5. Projekt otopné soustavy teplovodního vytápění (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 6. Dodání tepelného čerpadla voda – voda
 7. Montáž tepelného čerpadla voda – voda
 8. Stavební práce spojené s instalací tepelného čerpadla a rozvodů vytápění
 9. Montáž otopného teplovodního systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 10. Napojení tepelného čerpadla voda – voda na otopný systém
 11. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů tepelných čerpadel
 • Montáže systémů tepelných čerpadel
 • Servis systémů tepelných čerpadel

systémy tepelných čerpadel - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy tepelných čerpadel

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na tepelná čerpadla voda – voda a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na tepelná čerpadla 

 Poptávka zdarma na tepelná čerpadla voda - voda

 

 


 

Proč topení tepelnými čerpadly voda – voda právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vytápění objektů v celé ČR.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a nahrazujeme je pracovníky s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři teplovodního vytápění procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Montáže tepelných čerpadel země-voda kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace tepelných čerpadel voda – voda kdekoli v České republice. Realizujeme instalace tepelných čerpadel voda – voda a celých systémů vytápění tepelnými čerpadly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění tepelnými čerpadly voda – voda … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění tepelnými čerpadly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na tepelná čerpadla voda – voda

 

 

 


 

print