Hledání možností získávání tepla pro vytápění domů z obnovitelných zdrojů slaví v posledních desetiletích úspěchy. Jednou z atraktivních možností, jak ušetřit významnou část nákladů za vytápění domů a domácností, je využití rozdílných teplot v různých vrstvách země, vody a vzduchu. Zařízení, které úspěšně získávají užitečné teplo k vytápění s využitím tohoto jevu, nazýváme tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla – levné teplo z okolí Vašeho domu

V okolí každého domu je spousta kumulovaného tepla, které tam dodalo svými paprsky slunce anebo sama Země. Příroda sama je nejlepším akumulátorem slunečního a geotermálního tepla – je akumulováno půdou, vodou i ovzduším. Proč tedy toto teplo nevyužít pro vytápění Vašeho domu ? Tepelná čerpadla jsou fungujícím příkladem levného vytápění obnovitelnými zdroji energieAž donedávna nebylo teplo akumulované okolním prostředím pro vytápění domů využitelné, a to z jednoho prostého důvodu : Byla-li nám zima, pak jsme potřebovali teplotu doma zvýšit nad teplotu okolí a teplo okolního prostředí nám tedy nebylo moc platné. Až moderní technologie umožnily teplo z okolí jednoduchým trikem (stlačením vzduchu) zvednout na vyšší hladinu a dosáhnout tak teploty vyšší, než nám poskytuje okolí. Takto se zrodilo tepelné čerpadlo. Vývoj a technologický pokrok učinil tepelná čerpadla jedním z nejžádanějších a nejspolehlivějších alternativních ekologických topidel. Tepelná čerpadla se stávají součástí mnoha nových domů i rekosntruovaných starších staveb a přispívají tak významnou měrou nejen k úsporám nákladů na topení, ale také k šetření přírodními zdroji.

4 důvody, proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla jsou úspory za vytápění. Návratnost investice do tepelného čerpadla je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo prodraží Vaši hypotéku o cca 1200 Kč měsíčně, ale uspoří 2400 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.

Nezávislost

Topení tepelnými čerpadly má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.

Možnosti

Tepelné čerpadlo kromě základní funkce úsporného vytápění přináší do domu další možnosti, jak s užitkem využít této moderní technologie. V letních měsících lze používat tepelného čerpadla k ochlazování místností, a to opět s nepoměrně nižšímí náklady než klasickou klimatizací.

Ekologie

Používání tepelných čerpadel k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

Jak fungují tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako všem známé chladničky – z jednoho prostoru odebírají teplo (u chladničky z vnitřního prostoru s potravinami, kde vzniká chlad) a do druhého prostoru je vydávají (u chladničky se projevuje tak, že vzadu na mřížce topí). S jediným rozdílem – tepelná čerpadla fungují přesně obráceně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a prostřednictvím otopných těles je pak předává do vytápěných místností. Tepelná čerpadla - princip činnostiPrincip tepelného čerpadla přesně vystihuje vedlejší obrázek. Jádrem celého systému jsou kompresor, kondenzátor a výparníky. Jak to vlastně funguje ?

Princip tepelného čerpadla je znám velmi dlouho a již po desítky let pomocí něj fungují chladničky, mrazničky anebo třeba klimatizace. Využívá obráceného Carnotova cyklu, tedy podobně jako tepelné motory, jenže obráceně. V uzavřeném okruhu je napuštěno chladivo, tedy látka, která v potřebném teplotním rozmezí a při definovaných tlacích nabývá buďto kapalného nebo plynného skupenství – což je důležité, protože právě opakovaná změna jednoho skupenství chladiva ve druhé hraje v procesu hlavní roli. Podobně jako v tepelném motoru i v systému tepelného čerpadla probíhá opakování cyklu čtyř dějů :

 1. První děj – Vypařování : Ve výparníku ( umístěném v zemi, ve vodě nebo ve vzduchu ) odebírá chladivo teplo z okolního prostředí, čímž se chladivo zahřívá a odpařuje – mění skupenství na plynné.
 2. Druhý děj – Komprese : V kompresoru se plynné chladivo prudce stlačí a tímto se chladivo dostane na vyšší teplotní hladinu – zvýší se jeho teplota na cca 80oC. Využije se tím fyzikálního jevu zvýšení teploty při zvýšení tlaku.
 3. Třetí děj – Kondenzace : Ohřáté chladivo je rozvedeno po objektu, kde pomocí otopných těles (nebo například podlahového či stěnového topení) předá teplo do místnosti. Tím dojde k jeho ochlazení a kondenzaci – chladivo změní své skupenství zpět na kapalné … a vrací se v okruhu zpátky k výparníku.
 4. Čtvrtý děj – Expanze : Před vstupem do výparníku projde chladivo expanzním ventilem – zde dojde k expanzi chladiva a to pak putuje opět do výparníku, kde odebere teplo z okolního prostředí … a cyklus se stále opakuje.

Z uvedeného popisu je zjevné, že s využitím Carnotova cyklu jsme schopní vyhřívat dům teplotou vyšší, než jaká byla teplota okolního prostředí, ale až po kompresi chladiva. Provedení vlastní komprese pomocí kompresoru je samozřejmě možné jen s vynaložením určité práce, a tedy kompresorová jednotka je elektrickým spotřebičem a musíme počítat s náklady na její provoz. U dobře navrženého tepelného čerpadla ale je práce dodaná kompresorem jen třetinou práce, které vyvíjí a dodává do objektu celý systém tepelného čerpadla. Zbývající dvě třetiny tvoří tepelný zisk dodaný energií okolního prostředí, kterou tepelné čerpadlo přeměnilo na využitelné teplo.

Jaká jsou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou charakterizována několika veličinami :

 1. Zdrojem energie (prostředí, z něhož je teplo odebíráno)
  • vzduch – teplo odebírá ze vzduchu
  • voda – teplo odebírá z vody
  • země – teplo odebírá ze země (vrty nebo podpovrchový zemní kolektor)
 2. Teplosměnným médiem (látka, která teplo odebírá a předává)
  • vzduch – teplo je v systému rozváděno vzduchem (teplovzdušné vytápění)
  • voda – teplo je v otopném systému rozváděno vodou (většina systémů)
 3. Topným faktorem – určuje účinnost tepelného čerpadla

Druh tepelného čerpadla se udává obvykle dvouslovným názvem : zdroj tepla – teplosměnné médium. Rozeznáváme tyto typy tepelných čerpadel :

Druhy tepelných čerpadel a jejich využití

Topný faktor určuje účinnost tepelného čerpadla

Poměr energie, spotřebované pro pohon kompresoru, a energie, získané pro vytápění, určuje tzv. topný faktor. Je-li tedy spotřeba kompresoru 5kW a tepelné čerpadlo dodává do objektu teplo 15kW, pak je topný faktor roven právě číslu 3. Jinými slovy – čím je číslo vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinější. Tepelný faktor není ale u konkrétního tepelného čerpadla konstantou. Jeho velikost se mění podle toho, jaký je rozdíl mezi teplotou prostředí a teplotou výstupní vody v otopných tělesech. Čím je topný faktor vyšší, tím dokáže tepelné čerpadlo dosáhnout většího rozdílu mezi teplotou prostředí a teplotou vytápění.

Které systémy vytápění tepelným čerpadlem mají nejvyšší účinnost ?

Nejvyššího topného faktoru (tedy nejvyšší účinnosti vytápění) dosahují systémy vytápění, v nichž je na straně topidla tepelné čerpadlo země-voda (s vrty) a na straně otopných těles podlahové vytápění.

Nejnižší topný faktor (nejnižší účinnost vytápění) je charakteristická pro tepelné čerpadlo vzduch-voda na straně topidla a radiátorů na straně otopných těles při nejnižších venkovních teplotách.

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže tepelných čerpadel

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace tepelného čerpadla do otopného systému domu. Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla do provozu. Tepelné čerpadloZajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného tepelného čerpadla a jeho parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání tepelného čerpadla
 6. Montáž tepelného čerpadla
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 9. Napojení tepelného čerpadla na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů tepelných čerpadel
 • Montáže systémů tepelných čerpadel
 • Servis systémů tepelných čerpadel

systémy tepelných čerpadel - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy tepelných čerpadel

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na tepelná čerpadla a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na tepelná čerpadla

Poptávka zdarma na tepelná čerpadla


Proč topení tepelnými čerpadly právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění tepelnými čerpadly kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace tepelných čerpadel kdekoli v České republice. Realizujeme instalace tepelných čerpadel a celých systémů vytápění tepelnými čerpadly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění tepelnými čerpadly …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění tepelnými čerpadly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na tepelná čerpadla


print