Pohotovost - havárie vytápění Žádný systém vytápění objektů není možné zcela zabezpečit proti náhlým poruchám – haváriím. Náhlé poruchové stavy čili havárie systémů vytápění bývají zvláště v zimním období závažným problémem vyžadujícím okamžitý zásah pracovníků poruchové služby. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze zabránit vzniku nemalých škod na zničeném majetku, zdraví a životech osob, ale také na ceně uniklé vody z topení. 

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost 

Havárie topení a vytápěníHavárie vytápění rozlišujeme podle části otopného systému, na němž došlo k poruše :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

 V závislosti na druhu poruchy dochází k různým způsobům ohrožení zdraví osob či škodám na majetku. Prasklé trubky, ventily či topná tělesa mají za následek vytečení velkého objemu topné kapaliny, závady topidel nebo kouřovodů mohou zase vést k požáru nebo přehřívání topného média a následně k nebezpečnému přetlakování topného systému s nebezpečím exploze. 

Také zdánlivě nepodstatná příčina jako například vybití baterie v prostorovém termostatu může mít za následek ztrátu regulace topení a vznik nebezpečných mezních stavů celého otopného systému.

I v případě, kdy všechny stupně ochrany dobře navrženého a vybudovaného systému vytápění zabrání katastrofálnímu scénáři a nedojde k ohrožení osob či majetku, i pouhý výpadek funkčnosti vytápění bude v chladném období mít za následek pokles teploty ve vytápěných prostorách a pravděpodobně povede k výluce v možnosti užívání těchto prostor.

Proto je rychlá a kvalitní oprava závady otopného systému včetně sanace způsobených škod nutnou podmínkou k návratu funkčnosti vytápěného objektu. 

 

 

 


Havárie těsnosti rozvodů topného média 

 • Poškozené trubky rozvodu vytápění
 • Poškozená topná tělesa (radiátory)
 • Vznik netěsnosí ve spojích rozvodné soustavy tepla
 • Poškození ventilů regulačních, vypouštěcích a odvzdušňovacích

Jakákoli porucha těsnosti otopného systému bude mít za následek náhlé nebo postupné vytečení poměrně velkého množství topného média (nejčastěji špinavé vody z topení) do prostoru objektu. Škody, které tímto vzniknou, souvisí s neplánovaným stykem vody s částmi objektu – poškozené podlahy, koberce, zdi a omítky, sádrokartonové příčky, protečené stropy a malby. V horším případě může přijít kapalina do styku s elektrickými rozvody, zásuvkami a spotřebiči a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 

Havárie rozvodů topení a radiátorůProblémem v případě havárie rozvodů tepla je především nemožnost okamžitě zastavit regulačním prvkem proud vytékající kapaliny. Nedojde-li neprodleně k zásahu odborníka, s velkou pravděpodobností i při malé prasklině v rozvodech topení dojde k vytečení podstatného obsahu otopné kapaliny z celého systému vytápění. Při odstraňování následků havárie je tedy potřeba práce odborníků na více druhů řemesel – pro uvedení objektu do provozuchopného stavu budou muset nastoupit nejen vodoinstalatéři, ale také podlaháři, malíři, natěrači, ale často i plynaři nebo revizní technik elektro z důvodu prověření elektroinstalace.

Je potřeba upozornit, že ztráta chladicího média z rozvodů vytápění může mít (nedojde-li k včasnému odpojení topidel) za druhotný následek také přehřátí výměníku topidla, které může vést k eskalaci havárie i na další prvky otopného systému. Proto je bezpodmínečně nutné v případě zjištění úniku topného média okamžitě zajistit vypnutí nebo postupné vychladnutí topidla, kterým je nečastěji plynový kotel, elektrický kotel nebo jiný kotel na pevná paliva či kotel na kapalná paliva.

Havárie topidel

 • Havárie kotlů (plynových, elektrických, na pevná a kapalná paliva)
 • Havárie přímotopů (plynových, elektrických)
 • Havárie tepelných výměníků – poškozená vybavení a systémy regulace
 • Havárie kotelen – poškozená vybavení a systémy regulace
 • Havárie tepelných čerpadel – ztráty funkčnosti, pokles výkonu
 • Havárie solárních kolektorů – náhlá ztráta funkčnosti, pokles výkonu
 • Poruchy integrovaných čerpadel topné kapaliny – ztráta cirkulace topní kapaliny v systému

Havárie plynových kotlůProstá ztráta funkčnosti topidla z důvodu jeho poruchy obvykle primárně povede ke ztrátě tepelného výkonu předávaného otopnému systému a tedy k chladnutí otopných těles a ztrátě teploty v objektu. Zároveň s tím ovšem může dojít ke ztrátě tepelné samoregulace topidla, k nárůstu teploty uvnitř topidla a následnému požáru či výbuchu topidla nebo zásobníku topné kapaliny.

Proto je nutné ihned po zjištění poruchy topidla vypnout topidlo, zastavit přívod plynu, přerušit elektrický proud k topidlu, případně vymést z topidla hořící pevné palivo nebo jinak podle typu topidla zastavit další ohřev topného média probíhající v topidle, je-li to technicky možné.

Trvá-li závada v době jejího odhalení již delší dobu, provedeme odpojení topidla od přívodu plynu, vody a elektřiny ze vzdáleného místa (rozvodná skříň, hlavní uzávěr plynu, vody apod.) a až do příjezdu specialisty povolaného k likvidaci havárie se nepřibližujeme k topidlům a tlakovým nádržím topné kapaliny, abychom se vyhnuli úrazu při případném výbuchu. 

 

Havárie podpůrných systémů vytápění

 • Havárie regulace a automatizace vytápění – poruchy termostatů, programátorů, automatických systémů řízení tepla
 • Havárie čerpadel – poruchy systémů nuceného oběhu topného média
 • Havárie kouřovodů – náhlá zneprůchodnění komínů a systémů odvodů spalin

Havárie regulace vytápěníHavárie podpůrných systémů vytápění patří mezi nejvíce nebezpečné druhy havárií vytápění, neboť jejich vznik nemusí být na první pohled zřejmý (nedojde k okamžitému viditelnému nebo slyšitelnému efektu jako u havárií rozvodů vytápění či topidla). Mohou však vést k  fatálním následkům, jako je zamoření objektu odpady z hoření (kouř, oxid uhelnatý) v případě ucpání kouřovodů, přehřátí a tepelné zhroucení či výbuch topidel a kotlů v případě poruchy oběhových čerpadel nebo vyvedení otopné soustavy z provozních stavů v případě poruchy automatické regulace vytápění.

 

Co dělat v případě vzniku havárie topení

 Odhalíte-li jakoukoli poruchu otopného systému, kterou nejste schopní s jistotou okamžitě samostatně odstranit a zabránit tak nárůstu teploty nebo úniku topné kapaliny v jakémkoli místě topné soustavy, ihned volejte odborníky poruchové služby vytápění, kteří v rámci havarijního výjezdu závadu v nejkratším možném čase odstraní a zkontrolují, případně opraví celý systém vytápění a zabrání tak vzniku dalších škod nebo ohrožení osob.

Volejte havarijní službu pohotovost vytápěníPodle systému vytápění, závažnosti havárie a s aspektem na bezpečnost vlastní i dalších osob proveďte

 1. Vyhrabání hořícího paliva z topeniště topidla (kotle na dřevo, uhlí, pelety, štěpky)
 2. Přerušení dodávky kapalného paliva do topidla (kotle na lehký topný olej nebo topnou naftu)
 3. Vypnutí kotle vypínačem nebo jističem (elektrické a plynové kotle, elektrické a plynové přímotopy, ohřívače TUV)
 4. Zajištění objektu proti výbuchu, požáru a havárii vody 
  • Uzavření hlavního přívodu plynu do objektu (HUP)
  • Uzavření hlavního přívodu vody do objektu (HUV)
  • Přerušení přívodu elektrického proudu do objektu (hlavní jistič, rozvodná skříň)
 5. Evakuaci osob z objektu – uvědomění sousedů, spolupracovníků atd.
 6. Telefonická žádost na havarijní dispečink vytápění s podrobným popisem místa, rozsahu a druhu havárie
 7. V případě eskalace havárie, vzniku požáru, výbuchu, vzniku úrazu, volejte další složky záchranného systému  – hasiči, záchranná lékařská služba, policie – linka 112

 


 

 Havárie vytápění Ekomplex – provozujeme havarijní servis systémů vytápění

Havarijní dispečink Ekomplex disponuje v celé České a Slovenské republice sítí servisních středisek, nabízejících a provádějících havarijní servis otopných systémů a vytápění. Provádíme veškeré opravy rozvodů tepla včetně havarijních oprav.

 Výjezdová služba pro havárie vytápění

Volejte NONSTOP POHOTOVOST VYTÁPĚNÍ a objednejte rychlou opravu topení

Klikněte na nejbližší havarijní servis pro rychlý kontakt …


 

Nonstop pohotovost VYTÁPĚNÍ – poruchová služba 24h

Poruchová služba topeníNaši topenáři drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Zajišťujeme nonstop topenářský servis na celém území České a Slovenské republiky.

 • havárie rozvodů topení
 • havárie topidel
 • havárie kotlů
 • havárie topných těles
 • havárie systémů vytápění
 • havárie komínů a kouřovodů
 • havárie čerpadel vytápění

 

 


 

Havarijní servis TOPENÍ Ekomplex – nabízené poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění

 • Havarijní opravy prasklých trubek topení
 • Havarijní opravy kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy dalších částí systéml vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu. 

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob

 


 

Doporučená opatření proti vzniku škod při haváriích vytápění

Zabezpečení objektů proti vzniku škod a ohrožení osob při náhlých poruchách a haváriích vytápění zahrnuje řadu bezpečnostních opatření, které se v případě nenadálé události na otopném systému vždy vyplatí.

 1. Instalace čidel přítomnosti vody v místech objektu, kde se předpokládá hromadění vody při vzniku havárie vytápění.
 2. Nepřerušené hlídání objektu pomocí k tomu určených osob, kamerových systémů, tlakoměrů, termočidel, kouřových čidel apod.
 3. Instalace automatických pojistných ventilů a systémů regulace vodovodních, plynových a otopných systémů
 4. Vypracování havarijních předpisů a scénářů pro případ havárie vody, plynu a vytápění a seznámení obyvatel objektu nebo pracovníků s těmito dokumenty
 5. Vyvěšení telefonních čísel na havarijní službu na veřejně přístupných místech a na pracovištích ostrahy objektu
 6. Uzavření smlouvy s firmou poskytující havarijní servis systémů vytápění

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v ČR a SR


 

print